[:en]TEL CPD Week – The Story Continues! [:cy]Wythnos TEL DPP – Mae’r stori’n Parhau'[:]

[:en]Shaking hands

May 13th-17th 2019 was TEL CPD week at SALT.

For the first time, we offered three ways to learn more about the pedagogical benefits of technology enhanced learning, in the space of one week: –

 1. TELTALKS19 – a programme of live online talks, using Blackboard Collaborate Ultra
 2. TEL Tools and Types of Learning Padlet – a digital bulletin board of links to a wide range of TEL Tools, aligned to Diana Laurillard’s six learning types, which lie at the heart of UCL’s ABC approach to learning design
 3. 7 Characteristics of Good University Teaching’ Seminar, a face to face session delivered by Dr Nigel Francis, Swansea University School of Medicine. Becoming a Better Teacher: A Flipped Approach’

Here’s a bit more information about each of the above and how you can still be involved. Lots of resources were generated that you can still engage with. Or, you can sign up for related CPD from SALT – see the links at the end of this blog!

TELTALKS19

Our online talks attracted lots of staff keen to learn more about webinar-type technology, who found the morning ‘Taster’ sessions a helpful introduction to the basics.  Many staff then built upon that experience by attending afternoon talks, which were on the following topics.

 • Polling as a Way of Engaging Large Groups
 • Padlet
 • Blended and Flipped Learning
 • Inclusivity and Technology Enhanced Learning

The afternoon talks enabled staff from around the university to come together and learn from one another’s knowledge, expertise and experience. There were lots of probing questions and comments to reflect on, simultaneously encouraging the development of skills in using an online, synchronous communication tool.

We thoroughly enjoyed connecting with Swansea University staff in this way. Sessions were lively, rich in content and varied in nature.

In feedback, our participants were enthusiastic about the possibility of using tools such as Blackboard Collaborate in their own teaching, learning, student and staff communication.

To the question…

‘Would you use webinar technology like this in the future?’

85% of participants said ‘YES’
15% said ‘MAYBE’

 

This word cloud represents how participants thought they could use it.

 

 

If you would like to learn more about using Blackboard Collaborate, accessing our recordings or would like to express interest in taking part in future TELTALKS, please contact SALT Senior Academic Developer & Blackboard Collaborate Pilot Lead Debbie Baff .

Debbie’s Blackboard Collaborate Pilot Padlet contains some more helpful information:

TEL Tools and Types of Learning Padlet

This is still available to engage with. Scroll down each column to learn more about the types of learning and the digital technology tools that can be used alongside or instead of more conventional methods of learning. Contribute by adding comments or posts of your own.

TEL Tools & Types of Learning Padlet

7 Characteristics of Good University Teaching Seminar

Dr Nigel Francis, Swansea University School of Medicine, Becoming a Better Teacher: A Flipped Approach’

This well-attended event was held at A019, the Active-Learning space at The Bay campus, and prompted lots of ‘flipping’ discussion!

Nigel’s first delivery of this seminar (held at SALT in March) is now available to watch.

 

More SALT CPD you might want to know about:

Flipped Learning CPD Module.

Inclusivity CPD Module

7 Characteristics Seminar & Workshop Programme

Postgraduate Certificate Teaching in Higher Education

HEA Fellowship

Blackboard Tests

Open Door Programme

Queries on TEL CPD Week/SALT CPD please contact:  Rhian Ellis r.e.ellis@swansea.ac.uk 01792 604302 or salt@swansea.ac.uk

Twitter @susaltteam #susaltcpd  #TELTALKS19

Also see:

UCL ABC approach to Learning Design Toolkit  

Laurillard, D. Six Learning Types (2002) [:cy]

 

Shaking handsRoedd Mai 13eg – 17eg 2019 yn wythnos TEL DPP yma yn SALT. Am y tro cyntaf, fe wnaethon ni cynnig tair ffordd i ddysgu rhagor am fuddion pedagogeg dysgu trwy dechnoleg, i gyd mewn un wythnos:-

 1. TRAFODAETHAUTEL19 – Rhaglen o drafodaethau byw ar-lein yn defnyddio Blackboard Collaborate Ultra.
 1. Padlet TACLAU TEL a Mathau o Ddysgu – bwrdd bwletin digidol gyda dolenni i amrywiaeth eang o Daclau TEL, wedi alinio i chwe math o ddysgu Diana Laurillard, sydd wrth wraidd ymagwedd ABC UCL at ddylunio dysgu.
 1. Seminar 7 Nodwedd o Athro Brifysgol Dda, sesiwn wyneb yn wyneb gan Dr Nigel Francis, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. ‘Dod yn Athro Gwell: Trosi’r Dosbarth’

Dyma damaid o wybodaeth am bob un o’r uchod a sut gallwch o hyd cymryd rhan. Crëwyd lawer o adnoddau gallwch o hyd defnyddio neu cofrestrwch am DPP perthnasol o SALT – gwelir y dolenni ar ddiwedd y blog yma.

TRAFODAETHAUTEL19

Mae ein trafodaethau ar-lein wedi denu lawer o staff sydd yn awyddus i ddysgu rhagor am dechnoleg math-webinar, fe wnaethon nhw ffeindio’r sesiynau bore ‘blasu’ yn gyflwyniad defnyddiol i’r hanfodion. Fe wnaeth lawer o staff yna adeiladu ar y profiad yna gan fynychu trafodaethau’r prynhawn oedd ar y testunau canlynol.

 • Polau fel ffordd i Atynnu Grwpiau Mawr
 • Padlet
 • Dysgu Cyfunol a Dysgu wedi Trosi
 • Cynwysoldeb a Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg

Fe wnaeth y trafodaethau prynhawn galluogi staff ledled y brifysgol dysgu o wybodaeth, arbenigedd a phrofiad o’i gilydd; roedd yna lawer o gwestiynau a sylwadau i adlewyrchu arno, gan ddatblygu sgiliau yn defnyddio teclyn cyfathrebu ar-lein cydamserol.

Fe wnaethon ni fwynhau cysylltu â staff Prifysgol Abertawe yn y modd yma. Roedd y sesiynau yn fywiog, cynnwys cyfoethog ac yn amrywiol.

Yn yr adborth, roedd ein cyfranogwyr yn frwdfrydig am y posibilrwydd o ddefnyddio taclau megis Blackboard Collaborate yn eu dysgu, addysgu a chyfathrebiad rhwng myfyrwyr a staff.

Wrth ymateb i’r cwestiwn…

‘A fyddech yn defnyddio technoleg webinar fel hyn yn y dyfodol?’

Fe wnaeth 85% o gyfranogwyr dweud ‘BYDDEN’
Dywed 15% ‘EFALLAI’

 

Mae’r cwmwl geiriau yma yn portreadu’r ffyrdd dywedodd cyfranogwyr gallent ragweld eu defnyddio.

 

 

Os hoffech ddysgu rhagor am ddefnyddio Blackboard Collaborate, cael mynediad i’r recordiau neu eisiau dangos diddordeb mewn cymryd rhan mewn TRAFODAETHAUTEL y dyfodol, cysylltwch ag Uwch Ddatblygydd Academaidd SALT ac Arweinydd Peilot Blackboard Collaborate, Debbie Baff 

Mae Padlet Peilot Debbie yn cynnwys fwy o wybodaeth ddefnyddiol.

Padlet Taclau TEL a Mathau o Ddysgu

Mae hwn o hyd ar gael i weithio gyda. Sgroliwch i lawr ar bob colofn i ddysgu rhagor am y mathau o ddysgu a’r dechnoleg ddigidol gellir defnyddio ochr yn ochr neu yn lle’r dulliau confensiynol o ddysgu. Cyfrannwch gan ychwanegu sylwadau neu gofnodion eich hun.

https://padlet.com/susaltysalt/TELTOOLS

Seminar 7 Nodwedd o Athro Brifysgol Dda

Dr Nigel Francis, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, Dod yn Athro Gwell: Trosi’r Dosbarth

Roedd y digwyddiad â chynulleidfa niferus yma yn A019, ystafell Dysgu Weithredol ar Gampws y Bae, roedd yna lawer o drafodaethau ‘trosi’r dosbarth’!

Mae sesiwn gyntaf Nigel o’r seminar yma, gynhaliwyd yn SALT, nawr ar gael i wylio

Diolch enfawr i bawb wnaeth gyfrannu a chymryd rhan yn Wythnos TEL DPP.

Croesawn eich adborth a gobeithio eich gweld gyda hyd yn oed fwy o staff yn rhaglen y flwyddyn nesaf.

Rhagor o DPP SALT efallai hoffech wybod am:

Modiwl DPP Dysgu wedi Trosi

Modiwl DPP Cynwysoldeb

Rhaglen Seminar a Gweithdy 7 Nodwedd

Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg Uwch

Cymrodoriaeth yr AAU

Profion Blackboard

Rhaglen Drws Agored

Am unrhyw ymholiadau ar Wythnos TEL DPP, cysylltwch â Rhian Ellis 01792 604302 neu salt@abertawe.ac.uk

Trydar @susaltteam #susaltcpd #TELTALKS19

Gweler hefyd:

UCL ABC Learning Design Toolkit

Luarillard, D  Six Types of Learning (2002) [:]

Looking Back, Facing Forward (2)

Following on from a blog post that we (SALT) created in January 2016 on New Year’s Resolutions, and given the changes that have taken place in 2017, here in SALT we thought it might be a good idea for some of us to reflect on what we’ve achieved in 2017 and what we hope to achieve in 2018.

This is the second of a series that will be published during January and February, and some of the post will give you the chance to meet some of our newer team members.

Looking Back

image depicting 10 years in SALTI’m now heading into my tenth year as part of the Blackboard/elearning/SALT team.  In those ten years, I’ve seen SALT develop and grow from the 4-strong Blackboard team into the 15 strong SALT team that we are today.

As the team has grown and evolved, so too have our roles.  This has been particularly significant for me as I have changed jobs slightly and now carry more responsibility, which is rewarding in many ways.

Among other things, 2017 saw me take on more mentoring and assessing for the internal Fellowship route, and attending the SAR Panel for the first time as lead assessor for the group of applicants that I assessed.

2017 also led me to design and online course based around the concept of the Flipped Classroom.  This, in turn was designed in a format that I experienced in 2016, through Jane Hart’s “Modern Workplace Learning” course.  You may have seen Jane Hart in last year’s SALT Conference.  (That was the one with the sketchnote by the side).  The flipped classroom CPD module is still running and set to be evaluated in February 2018.

Facing Forward

I’m anticipating several challenges in 2018, but also looking forward to them.

As well as maintaining the current levels of support that we offer in the TEL (Technology Enhanced Learning) team, I would also like to develop further TEL-related CPD, in an online environment, but how this will look will depend on the outcome of the evaluation of the Flipped Classroom.  However, I am keen on the concept of the #1minuteCPD as driven by Manchester Metropolitan University, but maybe adapting it to #10 minute TEL?  Plenty of room to explore.

I also would like to revise my personal blog.  I returned to blogging in 2016 but, like most New Year’s resolutions they tailed off, and I blogged sporadically.  However, I have some strong ideas for reviving the blog, and in order to facilitate some of these ideas I am looking to migrate from the blogger platform to WordPress.

Image of the Internal Combustion Engine
Technology is not the only way: The internal combustion engine was invented in the 19th Century and is still widely used today despite better technology invented in the 20th century such as the electric car

Finally, I am looking forward to working with two of my SALT colleagues, Rhian Ellis and Professor Jane Thomas on an event looking at ways of enhancing traditional teaching.  All too often we expect teachers to innovate, and the majority of people assume that innovations must involve technology, when in fact, sometimes the simplest, or more low-tech technique is often more effective.

Furthermore, are today’s younger generation so immersed in technology that they see teaching without technology as innovative in itself, or whether this is a concept for the future?

[:en]College of Engineering built Lightboard[:]

[:en]Today Matthew and I dropped in to see the launch of a Lightboard built by a group of undergraduate electrical students from the College of Engineering.

“A lightboard is a glass chalkboard pumped full of light. It’s for recording video lecture topics, you face towards your viewers, and your writing glows in front of you” – Michael Peshkin, lightboard.infor

The challenge of building the Lightboard came about as a request from Swansea City Council who were looking at ways to better engage their staff with information and training. Over the course of approximately 3 months Dr Karin EnnserDr Richard Cobley and their students built what can be seen in the images and video below.

IMG_0660

Image above shows Lightboard, black background screen, lighting, camera in foreground and monitor on right side showing the “projected” image. (click image to view larger version)

IMG_0659

Image above shows the ‘projected’ image, this is what would be recorded and can be edited later to add further information. (click image to view larger version)

IMG_0657

Image above shows a close up of the Lightboard with annotations. (click image to view larger version)

Click the following link to view the Swansea built Lightboard test video http://youtu.be/vpVX-FXdK18

As you can see from the images and videos the lecturer appears to be stood writing, equations or illustrations that are written on a high-transparency pane of glass. With the correct lighting the glass cannot be seen but the annotations glow under separate LED lighting. Powerpoint slides can be overlaid and appear in one of the corners. The board itself cost around £2500-3000 to build  and the version built at Swansea includes hydraulic lifting which allows the board to be raised and lowered to facilitate usage by users in wheelchairs.

Unfortunately this Lightboard will be leaving Engineering for its home with Swansea Council, but we can see many potential benefits of something like this here at Swansea, with a range of disciplines being able to make use of it. It is also timely as it ties in with PVC Martin Stringers most recent blog post which discusses the challenges for Swansea University and its ambitions for growth which could be achieved by utilising appropriate technology in certain areas.

What next?

The College already have another suitable pane of glass and the expertise from building its first iteration. All it needs is some funding to start building another…….

Have you used, seen a Lightboard before? Would it be a useful tool within your subject specialism? If so please leave comments below…

Simon[:]

It’s Wednesday so it must be Bristol……

It’s Wednesday so it must be Bristol and the Heads of E-Learning Forum or Helf as its known to its friends. Helf according to its website is, ‘a network of senior staff in institutions engaged in promoting, supporting and developing technology enhanced learning. We have over 125 nominated Heads from UK Higher Education institutions and a regular programme of well attended events.’ They have meetings  2 or 3 times a year as well as being involved in a number of reports and other publications. They also run a lively JISC mail list that brings a lot a remarkably useful information into my inbox.

One of the real values of this group is that your hear what really goes on in other institutions all shared under the Chatham House Rule. None of the proud parent, ‘Oh our young lecture capture is doing remarkably well at University’ here. What you get is a much more nuanced, honest view and all the better for it.

This was my first face to face meeting so I wasn’t quite sure what to expect but the title ‘Blending physical and virtual spaces’ was intriguing and I was keen to meet some of the people who had been sharing all that information. Interestingly, there were people from all over Britain but remarkably few from other Universities in Wales considering that Bristol is not that far away!

As I often do I won’t give a blow by blow account of what I did on my day out but instead share some of the many useful things I got from the day.

There was an interesting project from Derby using video feedback the https://flexiblefeedback.wp.derby.ac.uk. This involved staff to student feedback but also student to student feedback, helping students to learn to both to give and receive critical feedback. The trick will be to see how scalable it is. Another project The Dynamic Lab Manual in Bristol and has won awards and you can read about it here –  http://www.chemlabs.bris.ac.uk/DLM.htm

UCL have created a new role of Learning Spaces Specialist, Paul Burt, who sits in the E-Learning Environments team. His role is to make sure that learning space at UCL are actually fit for learning. So they don’t have a ‘let’s have what we have already got but bigger, bums on seat approach’ that inflicts so many universities. Instead, making learning spaces effective for learning is at the heart of their design. The have some extensive Learning Space Guidelines that outline what to consider when requesting, specifying, designing, supplying, installing and maintaining facilities and environments in UCL’s learning spaces. The guidelines cover a whole range of requirements from access to the amount daylight and from acoustics to technology. One major area talked about was the variety of teaching uses a room could be used for. A strong message that came through was the outdated nature of traditional large lecture theatres and that theatres such as the ones below can accommodate both large group teaching and small discussion groups in the same session, make good use of the space and are not as expensive as may be thought. In some case they may even be cheaper than traditional lecture theatres.

Queens Belfast

Loughborough University

Adding power in every seat may be outmoded when tablets can last for several days on one charge but may be needed in the short term by some students. UCL have power in the front two rows. If you want power, you need to sit at the front, which may well have other benefits for you as well.

Peter Bryant, Head of Learning Technology and Innovation at LSE was looking at the success or otherwise of e-learning and argued that there are numerous small local projects still in the use that have not reached tipping point. I think JISC has been responsible for a lot of the small project culture of e-learning, making the most important thing chasing the next round of project funding where the new is always more exciting rather than turning a project into an institution or sector wide application. Additionally he argued that institutional dictats do not always have the desired effect. What’s needed is change from the middle out.

Finally, Mark Gamble from the University Bedfordshire, home of the first series of Freshers,explained that his role is to manage the e-journey of their students from the moment a student thinks about coming to Bedford and clicks. Quite a task but how joined up are we in this process?