Teaching intelligence: how to support visually impaired students Deallusrwydd Addysgu: sut i gefnogi myfyrwyr sydd â nam ar y golwg

[:en]Our own transcription centre is featured in the Times Higher Education article on January 25 2020. Katharine Swindells writes that subjects traditionally closed to visually impaired learners are being opened up by new tech.  She says that universities must provide policies, training and resources to match. Some institutions are leading the way, says Swindells.  At Swansea University we have a transcription centre that provides all learning materials in accessible formats free of charge to print-disabled students. Read the full Times Higher Education article: Teaching intelligence: how to support visually impaired students

Transcription centre staff standing outside the centre[:cy]Mae ein canolfan trawsgrifio wedi ymddangos ar erthygl Times Higher Education ar Ionawr 25ain 2020. Mae Katharine Swindells yn sôn bod pynciau byddai, yn draddodiadol, ar gau i ddysgwyr â nam ar y golwg yn dechrau agor gan dechnoleg newydd. Mae hi’n dweud dylai prifysgolion darparu polisïau, hyfforddiant ac adnoddau i gydweddu. Mae rhai sefydliadau yn arwain y ffordd, dywed Swindells. Ym Mhrifysgol Abertawe mae gennym ni ganolfan trawsgrifiad sydd yn darparu adnoddau dysgu mewn ffyrdd hygyrch, am ddim, i fyfyrwyr print-anabl. Darllenwch erthygl lawn Times Higher Education: Deallusrwydd Addysgu: sut i gefnogi myfyrwyr sydd â nam ar y golwg

 

Staff y ganolfan trawsgrifio yn sefyll tu allan i’r ganolfan[:]

[:en]A month in the life of a Widening Access team…[:cy]Un mis ym mywyd tîm Llydanu Mynediad[:]

[:en]…with Reaching Wider and Step Up to Swansea University

Alice Davies
Partnership Manager
South West Wales Reaching Wider Partnership

June is often a busy month for Widening Access teams and this is certainly true of the Reaching Wider team at the University.

Over the course of June we ran a huge variety of events delivering 2,132 hours of engagement to 650 participants and 624 hours of employment and training to Swansea University students.  Here’s a snapshot of the engagements that have happened throughout the month of June.

Primary schools (Years 5 and 6)

Our primary school interventions are designed to deliver a positive introduction to Higher Education, provide positive learning experiences in different subjects,  and support pupils to discover new skills and build on existing ones especially literacy and numeracy. Through June, we ran an after school STEM club giving Year 5 pupils hands on experience of running their own science experiments and we’ve delivered a boys’ reading club to encourage boys to read more.  We’ve also brought hundreds of pupils onto campus to explore the University and interview students and we’ve sent subject workshops into schools from castles to maggots!

Secondary schools 11- 16

Our secondary school interventions are designed to introduce pupils to the benefits of progressing to Higher Education.  We provide opportunities for pupils to explore and develop their academic and employment aspirations, broaden their subject knowledge and develop their academic skills.

In June, we ran the Megamaths intra-school competition with our highest ever attendee rate of over 140 pupils, subject taster workshops, a confidence and well-being programme for girls, an engineering day in partnership with Tata Steel and campus visits for Year 9 pupils.

School pupils in a power pose

Photo – Tweet from winning school from Megamaths event.

Care experienced young people

We run activities for care experienced young people throughout the year and June is no different.  The term “care experienced” refers to anyone who has been, or is currently in care. This care may have been provided in many different settings, such as foster care or residential care.  In June we brought a group of care experienced children from primary schools across Swansea onto campus to take part in a range of different subject themed activities.   We have developed our after school club by working with The Roots Foundation Wales to bring young people onto campus once a week to take part in different activities whilst also providing peer support to each other.

Year 12 and FE College students

Our post 16 interventions are designed to help students make informed choices that align with their personal interests and career aspirations and also aim to support students to make successful applications and transitions to university.  During the month of June, we ran a Year 12 conference offering students taster sessions in a huge range of subjects whilst supporting them to develop academic skills.  We also ran a Paramedic Science Taster day and took a group of 6th form students out on the new research boat to discover marine biology through the medium of Welsh.   Support was also offered through a UCAS and Finance day which provided students on guidance on how to make successful University applications and information on funding available.

Without supportive colleges across academic colleges and professional services this work would not be possible.  From the catering staff that make the students welcome when serving them lunch, to the inspiring lecturers who help students see a subject in a new light, to the professional services colleagues who help demystify student finance and UCAS. Everyone has a part to play in making a Higher Education accessible to all.

June has been busy and July is set to be just as busy with residential programmes designed to provide a taste of student life happening on both Bay and Singleton campuses alongside campus visits and parents’ workshops.  If you’d like to find out more or work with Reaching Wider please contact reachingwider@swansea.ac.uk[:cy]Alice Davies
Rheolwr Partneriaeth
Partneriaeth Ymgyrraedd Yn Ehangach De Orllewin Cymru

…gydag Ymgyrraedd yn Ehangach a Chamu Ymlaen i Brifysgol Abertawe.

Mae mis Mehefin yn aml yn fis prysur i dimau Llydanu Mynediad ac mae hyn yn wir iawn i dîm Ymgyrraedd yn Ehangach yn y Brifysgol.
Yn ystod mis Mehefin, fe wnaethon ni cynnal amrywiaeth fawr o ddigwyddiadau, gan ddosbarthu 2,132 oriau o ddylanwad i 650 o gyfranogwyr a 624 awr o gyflogaeth a hyfforddiant i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Dyma giplun o’r dylanwadau sydd wedi digwydd trwy gydol mis Mehefin.

Ysgolion cynradd (Blynyddoedd 5 a 6)
Mae ein hymyriadau ysgolion cynradd wedi’u ddylunio i roi cyflwyniad positif i Addysg Uwch, darparu profiadau dysgu positif mewn pynciau gwahanol, a chefnogi disgyblion i ddarganfod sgiliau newydd ac i adeiladu ar rhai newydd yn enwedig llythrennedd a rhifedd. Trwy gydol mis Mehefin, fe wnaethon ni cynnal clwb ar ôl ysgol STEM, gan roi profiad i blant Blwyddyn 5 profiad ymarferol o redeg ymarferion gwyddoniaeth eu hun ac fe wnaethon ni rhedeg clwb darllen bechgyn i’w annog nhw i ddarllen mwy. Rydym hefyd wedi dod â channoedd o ddisgyblion i’r campws i edrych o gwmpas y Brifysgol ac i gyfweld â myfyrwyr. Rydym hefyd wedi gwneud gweithdai pwnc i ysgolion, o gestyll i chwilod!

Ysgolion Uwchradd 11 – 16
Mae ein hymyriadau ysgol uwchradd wedi’u ddylunio i gyflwyno i fyfyrwyr y buddiannau o symud ymlaen i Addysg Uwch. Rydym yn rhoi cyfleoedd i ddisgyblion i archwilio a datblygu eu dyheadau academig a chyflogaeth, ehangu eu gwybodaeth pwnc a datblygu eu sgiliau academig.
Ym mis Mehefin, fe wnaethon ni rhedeg Megamaths, cystadleuaeth rhyng-ysgol, gyda’r nifer uchelaf o fynychwyr o dros 140 o ddisgyblion, gweithdai blasu pwnc, rhaglen hyder a buddiant i ferched, diwrnod peirianneg mewn perthynas â Tata Steel ac ymweliadau campws i ddisgyblion Blwyddyn 9.

Llun – tweet o ysgol fuddugol o’r digwyddiad Megamaths.

Plant ifanc sydd wedi cael profiad gofal
Rydym yn rhedeg gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc sydd wedi cael profiad gofal trwy gydol y flwyddyn ac nid yw mis Mehefin yn wahanol. Mae’r term “wedi cael profiad gofal” yn cyfeirio at unrhyw un sydd wedi, neu o hyd mewn gofal. Efallai bod y gofal wedi cael ei ddarparu mewn nifer o wahanol sefyllfaoedd megis, gofal maeth neu ofal preswyl. Ym mis Mehefin fe wnaethon ni ddod â grŵp o blant gyda phrofiad gofal, o ysgolion ledled Abertawe, i’r campws i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau mewn pynciau gwahanol. Rydym wedi datblygu clwb ar ôl ysgol gan weithio gyda ‘The Roots Foundation Wales’ i ddod a phobl ifanc i’r campws unwaith yr wythnos iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol wrth ddarparu cymorth cyfoed i’w gilydd.

Blwyddyn 12 a myfyrwyr Coleg Addysg Bellach
Mae ein ymyriadau ôl-16 wedi’u ddylunio i helpu myfyrwyr gwneud dewisiadau wybodus sy’n alinio gyda’u diddordebau personol a dyheadau gyrfa ac hefyd gyda’r bwriad i gefnogi fyfyrwyr i wneud ceisiadau llwyddiannus a thrawsnewidiad i’r Brifysgol. Yn ystod mis Mehefin, fe wnaethon ni rhedeg cynhadledd i flwyddyn 12 gan gynnig sesiynau blasu i fyfyrwyr mewn amrywiaeth o bynciau a chefnogi nhw i ddatblygu sgiliau academaidd. Fe wnaethon ni rhedeg diwrnod Blasu Gwyddor Barafeddygol gan fynd â grŵp o fyfyrwyr 6ed dosbarth allan ar y cwch ymchwil newydd i ddarganfod bioleg morol trwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd cymorth ar gael trwy cynnal diwrnod UCAS a Cyllid, fe wnaeth rhoi cyfarwyddyd i fyfyrwyr sut i wneud cais llwyddiannus i’r Brifysgol a gwybodaeth o’r ariannu sydd ar gael.

Heb golegau cefnogol ar draws colegau academig a gwasanaethau proffesiynol, ni fyddai’r gwaith yn bosib. O’r staff arlwyo sy’n croesawi’r myfyrwyr wrth weini cinio, i’r darlithwyr ysbrydoledig sydd yn helpu myfyrwyr i weld pwnc mewn ffordd wahanol, i’r gwasanaethau proffesiynol sy’n disyfrdanu cyllid myfyrwyr a UCAS. Mae gan bawb rhan i’w chwarae i helpu gwneud Addysg Uwch yn hygyrch i bawb.
Mae mis Mehefin wedi bod yn brysur iawn ac mae mis Gorffennaf yr un mor brysur gyda rhaglenni preswyl wedi dylunio i rhoi blas o fywyd myfyrwyr, ar gampws y Bae a Singleton, yn unol ag ymweliadau campws a gweithdai rhieni. Os hoffech ddarganfod mwy neu gweithio gydag Ymgyrraedd yn Ehangach, cysylltwch â reachingwider@swansea.ac.uk

Alice Davies
Rheolwr Partneriaeth
Partneriaeth Ymgyrraedd Yn Ehangach De Orllewin Cymru[:]

[:en]A day in the life of the LGBT+ officer[:cy]Diwrnod ym mywyd swyddog LHDT+[:]

[:en]LGBTQ+ officers sitting on steps smiling

As the (open place) officer I work with students and staff to improve equality, diversity, and LGBT+ representation. Alongside this I am also in the process of completing my PhD in Economics, researching the role of sexual orientation in the economy. Recently I was honoured to have earned my inclusivity badge due to the work that I have done within the Students Union in terms of pushing inclusivity at the University. I was asked to write a short blog on this, and thought the best way to do so would be to discuss “a day in the life of the LGBT+ officer

I woke up on Friday, had a shower, got dressed, had some avocado and eggs on toast (I’m a millennial I can’t help it) and made my way to Singleton. I decided to work in JC’s, because let’s face it they make the best flat white. Fridays are my day off the PhD and are normally devoted entirely to LGBT+ officer stuff. Being the LGBT+ officer can be very challenging due to it being a voluntary unpaid role which I have to balance alongside the PhD but for me it is the most rewarding thing, as I get to make real change at the University that can have real impact on people’s lives.

So, I opened my laptop, opened my LGBT+ officer email account and (as always) I was unsurprisingly inundated with emails. However, I genuinely enjoyed reading through them. Email number 1;
“Hi Sam, just wanted to let you know that we have an update on the Rainbow Laces campaign: we sold over 150 laces meaning a grand total of over £400 for Stonewall! Congrats! Rainbow Laces was the first campaign that I ran this year. The Rainbow Laces campaign is a Pride in Sports campaign run by Stonewall and I really wanted to introduce it at Swansea University as I myself have struggled with the anxieties of joining sports teams due to a fear of homophobia in sports (I now play Korfball which is super fun and super-inclusive). This year we introduced Rainbow Laces at Swansea University. We asked students to wear these throughout the week to show their solidarity with LGBT+ students and encourage them to feel welcome in joining sports. Next year we hope to encourage students to wear Rainbow Laces at Freshers Fair to signal to students that they will be welcomed within the respective wearers’ sport.

Email number 2; “Hi Sam, just a quick email, I have sent the below”. The email was from Grace Hannaford the Welfare Officer in the Students Union (who has devoted an unimaginable amount of her time to help me run the campaigns that I want to run (I couldn’t have done any of this without her). Grace was letting me know that she had just sent over an email about Bathroom Facilities on Singleton Campus. Me and Grace have been working hard over the past few months to increase the number of Gender-Neutral bathrooms on the Singleton campus. Gender Neutral toilets are important to trans and non-binary students; when speaking to students as part of the consultation one student explained that they often missed lectures due to needing to use the bathroom and not wanting to do so on campus due to the gendered toilets and a fear of being misgendered and this resulting in abuse. Grace and I were sending an email to get an update on how we can improve these facilities, and (hopefully) we will see some changes in the coming months.

Email number 3; “Hey! Here are the promo materials for LGBT+ History Month, hope you like them!”. The email was from the marketing assistant in the Students Union and I have to say the poster was GREAT!!! This year I really wanted to introduce more events in LGBT+ History month as well as a pride style event. With the help of Grace and Russ (the events manager at the SU) we have been able to create a programme of some amazing events (which can be found here; https://www.facebook.com/events/ical/upcoming/?uid=638560602&key=AQDw_lHcd1CJ8aap). One such event is Rainbow Grow; an event where we will be giving out potted rainbow chard to students and staff to encourage sustainability as well as raise awareness of LGBT+ history month (Rainbows; get it?). We have also introduced an interactive exhibition in both JC’s and Tafarn Tawe. The exhibit involves writing on a heart a response to the question “Pride is important because?” SUSU Pride will take place on 22nd February and is set to be a super packed day. Starting in JC’s at 2pm we will have several panel discussions tackling different questions and themes surrounding LGBT+ issues in society today, such as Faith and Sexuality, Trans inclusivity and why it is important, and why PRIDE is still needed. This will be followed by some LGBT+ comedians before a night of Bingo. Yep, that’s right, I am getting students to play Bingo. With a twist though obviously! Bingo Lingo is an “exhilarating, party, raving, mad bingo night” and students love it! So, we will be queering it up a bit, giving some crazy prizes away, and celebrating everything LGBT+ for a night of Bingo at the Refectory.

Email number 4; “Hi Sam, looking forward to seeing you today so we can make some progress on the training” – Damn! Completely forgot that I had that meeting, and it’s in 10 minutes. The meeting was with Mandy Jack (SALT). Mandy and I have been working on a project that we hope will result in a new short film that will highlight the different needs of minority students and encourage staff to be more inclusive in their approach. The film will cover several minorities such as LGBTQIA+ identities, commuter students, Welsh language students, students with disabilities, etc. We hope to have the film ready later this year. The meeting was great; we discussed the project in more detail, decided who we would consult to get some feedback on the script, and set things in motion to move forward with the project. Plus, Mandy gave me my Inclusivity badge, a gesture that highlighted that the work that I was putting into making students and staff that are LGBTQIA+ more comfortable at University was worth it. I now wear my badge with pride, knowing that it signals to both staff and students that I am inclusive, will listen, and will do my best to help them, regardless of who they are, where they come from, or how they identify. Thank you Mandy!![:cy]LGBTQ+ officers sitting on steps smiling

Fel swyddog (lle agored) rydw i’n gweithio gyda myfyrwyr a staff i wella cydraddoldeb, amrywiaeth a chynrychiolaeth LHDT+. Ochr yn ochr â hwn, rydw i yn y broses o gwblhau Doethuriaeth yn economeg, yn ymchwilio rôl tueddfryd rhywiol yn yr economi. Yn ddiweddar, roeddwn i wedi anrhydeddu cael fy mathodyn cynwysoldeb oherwydd y gwaith rydw i wedi gwneud o fewn yr Undeb Myfyrwyr yn nhermau hyrwyddo cynwysoldeb yn y Brifysgol. Gofynnwyd i mi ysgrifennu blog byr ar hwn a feddylies y ffordd orau o wneud hwn oedd trafod diwrnod ym mywyd swyddog LHDT+”.

Dihunais ar Ddydd Gwener, cael cawod, gwisgo a bwyta afocado ac wyau ar dost (rwy’n filflynyddol dwi fethu helpu’r peth) a gwneud fy ffordd i Singleton. Penderfynais i weithio yn JC’s gan ei bod nhw’n gwneud y coffi gwyn fflat gorau, rhaid cyfaddef. Mae Ddydd Gwener yn ddiwrnod bant o’r radd doethuriaeth ac fel arfer yn ymroddedig i’m rôl o swyddog LHDT+. Mae bod yn swyddog LHDT+ yn gallu fod yn heriol iawn gan ei fod yn waith gwirfoddol heb dal rydw i’n gorfod cydbwyso ynghyd y radd doethuriaeth. Ond i mi, mae’n werth chweil gan fy mod yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr yn y Brifysgol sydd yn cael effaith go iawn ar fywydau pobl.

Felly, agorais fy ngliniadur, agor fy nghyfrif e-bost swyddog LHDT+ ac fel arfer roedd yna orlif o e-byst. Ond, wnes i wirioneddol mwynhau darllen drwyddynt. E-bost rhif 1;
“Hello Sam, jyst eisiau rhoi gwybod i ti bod gen i ddiweddariad ar ymgyrch ‘Rainbow Laces’: rydym wedi gwerthu dros 150 o lasys sy’n golygu dros £400 i Stonewall! Llongyfarchiadau!”. ‘Rainbow Laces’ oedd yr ymgyrch gyntaf i mi redeg y flwyddyn yma. Mae ymgyrch ‘Rainbow Laces’ yn ymgyrch wedi rhedeg gan Stonewall ar gyfer ‘Pride in Sport’ ac roeddwn i wir eisiau cyflwyno ym Mhrifysgol Abertawe gan fy mod i wedi brwydro gyda phryderon o ymuno â thîm chwaraeon gydag ofn o homoffobia (rwyf nawr yn chwarae Korfball sydd yn llawer o hwyl ac yn gynhwysol iawn). Y flwyddyn yma fe wnaethon ni gyflwyno ‘Rainbow Laces’ ym Mhrifysgol Abertawe. Fe ofynnon ni i fyfyrwyr wisgo’r rhain yn ystod yr wythnos i ddangos eu hundeb gyda myfyrwyr LHDT+ ac i annog iddyn nhw deimlo croeso i ymuno â chwaraeon. Y flwyddyn nesaf rydym ni’n gobeithio annog i fyfyrwyr i wisgo lasys enfys yn ystod Ffair y Glas (Freshers Fair) i ddangos i fyfyrwyr bydd croeso iddynt o fewn y chwaraeon priodol sy’n gwisgo nhw.

E-bost rhif 2; “Hello Sam, dim ond neges gyflym, rydw i wedi danfon yr isod”. Roedd yr e-bost yma o Grace Hannaford, Swyddog Lles yn Undeb y Myfyrwyr (sydd wedi ymroddi llawer o amser yn helpu fi i redeg yr ymgyrchoedd rydw i wedi eisiau gwneud – ni allaf wedi gwneud hwn hebddi). Roedd Grace yn rhoi gwybod i mi fod hi wedi danfon e-bost ynglŷn â Chyfleusterau Ystafelloedd Ymolchi ar Gampws Singleton. Rydw i a Grace wedi bod yn gweithio’n galed dros y misoedd diwethaf i gynyddu’r nifer o ystafelloedd ymolchi Rhyw-Niwtral ar Gampws Singleton. Mae toiledau Rhyw-Niwtral yn bwysig i fyfyrwyr trawsrywiol a rhywedd nad yw’n ddeuaidd. Wrth siarad â myfyrwyr fel rhan o’r ymgynghoriad fe wnaeth un myfyriwr esbonio ei fod nhw’n aml yn colli darlithoedd gan fod eisiau defnyddio’r tŷ bach ond ddim eisiau defnyddio’r rhai ar y campws oherwydd y toiledau rhyw a’r ofn o gael eu hadnabod gyda’r rhywedd anghywir a hynny’n achosi cam-drin. Roeddwn i a Grace yn danfon e-bost i gael diweddariad ar sut gallwn wella’r cyfleusterau a (gobeithio) welwn newidiadau yn y misoedd i ddod.

E-bost rhif 3; “Helo! Dyma’r adnoddau hysbysebu ar gyfer Mis Hanes LHDT+, gobeithio dy fod yn hoffi nhw!” Roedd yr e-bost o gynorthwyydd marchnata yn Undeb y Myfyrwyr ac mae’n rhaid i mi ddweud roedd y poster yn WYCH!!! Y flwyddyn yma roeddwn i eisiau cyflwyno fwy o ddigwyddiadau ar gyfer mis Hanes LHDT+ yn ogystal â digwyddiad steil ‘pride’. Gyda chymorth Grace a Russ (rheolwr digwyddiadau’r Undeb) rydym wedi gallu creu rhaglen o ddigwyddiadau arbennig (gellir eu darganfod yma; https://www.facebook.com/events/ical/upcoming/?uid=638560602&key=AQDw_lHcd1CJ8aap). Un digwyddiad yw ‘Rainbow Grow’; digwyddiad lle byddwn ni’n rhoi ysgall ddeilen enfys mewn pot i fyfyrwyr a staff i annog cynaladwyedd ynghyd â chynyddu ymwybyddiaeth o fis hanes LHDT+ (enfys; ydych chi’n deall?). Rydym ni hefyd wedi cyflwyno arddangosfa rhyngweithiol yn JC’s a Thafarn Tawe. Mae’r arddangosfa yma yn cynnwys ysgrifennu’ch ymateb ar galon i’r cwestiwn “Mae ‘Pride’ yn bwysig oherwydd?” Bydd ‘Pride’ Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn cymryd lle ar y 22ain o Chwefror ac mae’n edrych fel bydd yn ddiwrnod llawn. Bydd yn dechrau yn JC’s am 2yp, bydd yna nifer o drafodaethau panel yn siarad am gwestiynau a themâu gwahanol sy’n cwmpasu LHDT+ yn ein cymdeithas heddiw; megis Ffydd a Rhywioldeb, cynwysoldeb trawsrywiol a pam ei fod yn bwysig a pam bod o hyd angen ‘PRIDE’. Bydd hyn yn olynol â chomediwyr LHDT+ cyn noson o fingo. Ie, ma’ na’n iawn, dwi’n cael myfyrwyr i chwarae bingo. Gyda thro bach! Mae Bingo Lingo yn “noson bingo bywiol, parti, ynfyd a gorffwyll” ac mae’r myfyrwyr yn dwli arno. Felly, byddwn ni’n rhoi gwobrau allan ac yn dathlu popeth LHDT+ gyda noson o Bingo yn y Ffreutur.

E-bost rhif 4; “Helo Sam, edrych ymlaen at gweld ti heddiw fel gallwn ni gwneud datblygiadau ar yr hyfforddiant” – Damnio! Anghofies i fod gen i’r cyfarfod yna, ac mae e mewn 10 munud. Roedd y cyfarfod gyda Mandy Jack (SALT). Rydw i a Mandy wedi bod yn gweithio ar brosiect a gobeithio creu ffilm fer yn uwch oleuo anghenion gwahanol o’r myfyrwyr lleiafrif ac i annog staff i fod yn fwy cynhwysol yn eu dull. Bydd y ffilm yn ymdrin â nifer o leiafrifoedd megis hunaniaethau ‘LGBTQIA+’, myfyrwyr cymudwyr, myfyrwyr yr Iaith Gymraeg, myfyrwyr gydag anableddau ayyb. Rydym ni’n gobeithio cael y ffilm yma’n barod tua diwedd y flwyddyn. Roedd y cyfarfod yn grêt; fe wnaethon ni trafod y prosiect mewn mwy o fanylder, penderfynu pwy fyddwn ni’n gofyn am adborth ar y sgript ac i ddechrau symud y prosiect ymlaen. Hefyd, fe wnaeth Mandy rhoi fy mathodyn cynwysoldeb i mi, roedd yn ystum a oedd yn tynnu sylw at y ffaith bod y gwaith yr oeddwn i’n ei roi i wneud myfyrwyr a staff sy’n ‘LGBTQIA+’ yn fwy cyfforddus yn y Brifysgol yn werth chweil. Rydw i nawr yn gwisgo’r bathodyn gyda balchder wrth wybod ei fod yn dangos i staff a myfyrwyr fy mod i’n gynhwysol, byddaf yn gwrando a gwneud fy ngorau i helpu, heb ots am bwy ydyn nhw, o ble maen nhw’n dod neu sut maent yn uniaethu. Diolch Mandy![:]

[:en]The Gift of Inclusivity[:]

[:en]4 different coloured semi-circles surrounding a circle, arranged in a square. Hoping to depict outward-facing unity and also representing round peg in a square hole!

What did you get for Christmas? Among all the shoes, books, hand knitted jumpers, umbrellas and chocolates, I received one gift just before Christmas that was very different from all the others. I was asked if I would be happy to receive an inclusivity badge from the University.

This is a real honour and something that I am very proud to receive. In my previous role, before coming to Swansea, I spent two years leading on Birmingham University’s equality and diversity programme. This was a major challenge, not just because we were starting at such a low base, but because of the commitment we made, right from the beginning of this programme, to work across the whole range of characteristics identified within the Equalities Act 2010. This meant that we not only worked with the Athena SWAN group on gender equality, we also worked on BAME attainment gaps, disability accessibility, LGBTQ mentoring and raising the profile of the chaplaincy and the various faith societies. This was a crash course in intersectionality and we managed to make a significant difference to policies for both staff and students. At the end of what we designated a year of equality in employment we held a major conference for all staff across the University which was addressed by the VC and highlighted work done in many different parts of the institution. That work continues and has developed, with two people being appointed to the role that I left to take on my position here is Swansea.

Swansea University is, for very many reasons, very different from Birmingham and I discovered one of those reasons very shortly after coming to Swansea just over three and half years ago. Where, in Birmingham, we had started from a very low base, and almost from scratch on a number of these agendas, in Swansea I came into an institution where equality and diversity has been taken seriously for a number of years. Work was already well underway towards achieving an institutional silver award in Athena SWAN and PVC Hilary Lappin-Scott was championing the role of women in STEM, and across the HE sector, in a major way. Swansea was also scoring well within the Stonewall Workplace Equality Index that measures the work done within the institution towards LGBTQ equality. SAILS was also working hard around BAME attainment and disability issues in relation to our student community. I found my own role to be far more one of supporting others who were already developing the initiatives and activities needed, rather than one of prompting those initiatives in the first place.

I have, of course, continued to support the work of the LGBTQ staff group and initiatives towards LGBTQ inclusivity across the University. I have spoken at a number of conferences and events that have encouraged or explored aspects of gender or LGBTQ equality and supported those who are working in this area in different Colleges. I also helped to organise a conference, in September 2016, on LGBTQ inclusivity within the curriculum, developing some of the work that I had began with colleagues back in Birmingham. Beyond Swansea, I have attended events on LGBTQ equality at a national level and was very honoured to be invited last February to speak at a LGBTQ history month event in the University of South Wales.

The other area in which I have tried to work specifically around equality and inclusivity at Swansea has been within the field of religion. Work around gender, BAME, disability or LGBTQ inclusivity is often recognised and understood, that around religion is not so clearly identifiable. Religion and belief, however, is one of the protected characteristics within the equality act and in a community, such as that at Swansea University, where we have a significant number of overseas students, then the place of religion is important to many individuals and to the community as a whole. Once again, however, there is already considerable work being undertaken in this area, and my role is one of being supportive and encouraging others to engage in a constructive way. I have been involved in the reorganisation of the chaplaincy and the appointment of our new chaplain, Mandy Williams, and I have taken an active role within a number of events, including offering a talk to the Newman Society on why I became a Catholic.

There is, as I have suggested, some incredible work going on here at Swansea in all areas of equality and inclusivity and it is great to see that some of this work is now being recognised through the inclusivity badges. Our great concern, however, as with so much across the University, is one of co-ordination and co-operation. Those involved in the various initiatives around equality and diversity do not always co-ordinate their activities such that each supports the other and we benefit from a momentum that is greater than the individual initiatives. It is beginning to happen more, but there is certainly much more that could be done. Where I think this is most clear is in the relationship between staff and students. Many of the initiatives, campaigns and activities, do still tend to focus on issues relating either to staff or to students. Only occasionally do both groups come together, with the support of senior managers, to make a difference across the University as a whole. We are currently in a time of considerable change, and so perhaps this is the time to rectify this failure. Perhaps now is the time to recognise all the work that is happening, across the different characteristics, and among both staff and students, and to begin to plan an event for the whole University, perhaps to welcome the new VC later this year, that celebrates all that Swansea is doing in this area. You never know, we might surprise ourselves by just how much we have to give.[:]

[:en]LGBT+ Inclusion and Pronoun Pin Badges[:cy]LHDT+ Bathodynnau Cynhwysol a Rhagenwau[:]

By Cath Elms, c.l.elms@swansea.ac.uk

Swansea University Pronoun Badges on a Swansea Uni lanyard

As the university’s Equality Advisor and LGBT+ Staff Network co-chair, I specialise in LGBT+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) inclusion for staff and students at the university. My work involves providing advice and support on LGBT+ issues at work and study. I also lead on the university’s annual Stonewall Workplace Equality Index application, which is a national award dedicated to advancing LGBT+ inclusion in the workplace (we’re currently ranked as the 29th top employer in the UK, and are one of the UK’s Top 11 Trans Inclusive Employers).

LGBT+ inclusion at the university is a large remit that includes various issues such as inclusive policies and procedures, welfare and wellbeing, diversifying curriculum, training on appropriate use of language, and ensuring visibility of LGBT+ role models.

One of the specific things I’ve recently introduced at Swansea University in this area is pronoun pin badges for staff. I’ve issued these to staff to wear on their lanyards, to let others know what their pronouns are.

You can’t always know someone’s pronouns (or their gender) by looking at them. At the university, we come into contact with a wide range of staff and students on a daily basis, some of whom will be trans and genderqueer, possibly without us even knowing it. Wearing a pronoun badge is a simple but effective way of signalling that you respect people’s pronouns and their gender identity, which can mean a lot for trans and genderqueer members of staff who may feel invisible, or may be struggling with being trans at work or study.

What is a pronoun?

A personal pronoun is a type of noun used to refer to another person in place of their name. Common personal pronouns are she/her/hers, he/him/his, or they/their/theirs.

For example:

 • Sarah brought an umbrella with her.
 • Michael dropped his phone.
 • Jo was tired so they went to bed.

Usually, when people talk about pronouns, they are referring to personal pronouns. Read more: https://en.oxforddictionaries.com/grammar/pronouns

What different pronouns are there?

In the English language, personal pronouns usually denote someone’s gender.

The common pronouns are:

 • She/her/hers
 • He/him/his
 • They/their/theirs
 • Ze/hir/hir

The pronouns in bold above are known as gender-neutral or gender-inclusive pronouns, as they do not associate a gender with the person using them. These pronouns may be used by people who identify as non-binary or genderqueer (these terms mean someone whose gender identity isn’t exclusively male or female), but they may also be used by people who identify as men or women.

Never refer to someone as “it” or “he-she” as these terms are hurtful and dehumanising.

Doesn’t the word “they” refer to a group of people?

Not necessarily – “they” can be used to refer to a singular person, either because you do not know their gender, because you do not want to specify any particular individual, or because this is the pronoun they identify with.

For example:

 • I have a missed call on my phone; they didn’t leave a message.
 • I feel that if someone is doing a good job, they should be rewarded.
 • Robin was running late because their car broke down.

Singular “they” is considered grammatically correct.

Why is it important to respect people’s pronouns?

You can’t always know someone’s pronouns (or their gender) by looking at them. At the university, we come into contact with a wide range of staff on a daily basis, some of whom will be trans and genderqueer, possibly without us even knowing it. Asking and correctly using someone’s pronouns is one of the most basic ways to show your respect for their gender identity. When someone is referred to with the wrong pronoun, it can make them feel disrespected, invalidated, dismissed, alienated, or dysphoric.

How do I ask what pronouns someone uses?

Try asking: “What pronouns do you use?” or “Can you remind me what pronouns you use?” It can feel awkward at first, but it is not half as awkward as making a hurtful assumption.

If you are asking as part of an introduction exercise and you want to quickly explain what gender pronouns are, you can try something like this: “Tell us your name, where you come from, and your pronouns. That means the pronouns that you use in reference to yourself. For example, I’m John, I’m from Swansea, and I use he/him pronouns.”

What if I make a mistake?

It’s okay! Everyone slips up from time to time. The best thing to do if you use the wrong pronoun for someone is to say something right away, like “Sorry, I meant (insert pronoun)”. If you realize your mistake after the fact, apologize in private and move on.

Avoid repeatedly mentioning how bad you feel that you messed up or how hard it is for you to get it right, as this can make the person who was misgendered feel awkward and responsible for comforting you.

What if I hear someone else make a mistake?

You may hear one of your colleagues or students using the wrong pronoun for someone. In most cases, it is appropriate to gently correct them without further embarrassing the individual who has been misgendered. This means saying something like “Alex uses the pronoun she”, and then moving on.

If someone is being repeatedly misgendered, it may be appropriate to approach them in private and say something like “I noticed that you were getting referred to with the wrong pronoun earlier, and I know that that can be really hurtful. Would you be okay with me taking that person aside and reminding them about your pronouns?” They may not want you to intervene, but your considerateness will be greatly appreciated. Want your own pronoun pin badge? Contact Cath at lgbtplus@swansea.ac.uk.[:cy]Gan Cath Elms, c.l.elms@abertawe.ac.uk

Swansea University Pronoun Badges on a Swansea Uni lanyardFel Ymgynghorydd Cydraddoldeb y brifysgol a chyd-gadeirydd o Rwydwaith Staff LHDT+, rydw i’n arbenigo yng nghydraddoldeb LHDT+ (Lesbiaid, Hoyw, Deurywiol a Traws) ar gyfer staff a myfyrwyr y Brifysgol. Mae fy ngwaith i yn cynnwys rhoi cyngor a chymorth ynglŷn â phroblemau LHDT+ yn y gwaith ac wrth astudio. Rydw i hefyd yn arwain ar gais blynyddol y Brifysgol i ‘Stonewall Workplace Equality Index’, gwobr genedlaethol sydd wedi ymrwymo i fwyhau cynwysoldeb LHDT+ yn y gweithle (rydyn ni ar hyn o bryd, y 29ain o brif gyflogwyr yn y DU, ac yn un o Gyflogwyr Traws-Gynhwysol 11 uchaf y DU.)

Mae cynwysoldeb LHDT+ yn y brifysgol yn dasg enfawr sy’n cynnwys amrywiaeth o faterion megis polisïau a gweithdrefnau cynhwysol, lles, amrywiaethu cwricwlwm, hyfforddiant ar ddefnyddio iaith briodol a sicrhau bod hyrwyddwyr LHDT+ yn weledig.

Un o’r pethau sbesiffig rydw i wedi cyflwyno’n ddiweddar ym Mhrifysgol Abertawe yw’r defnydd o fathodynnau rhagenwau ar gyfer staff. Rydw i wedi gwneud y rhain ar gael i staff i wisgo ar eu llinynnau fel bod pobl arall yn gwybod beth yw eu rhagenwau.

Nid ydych wastad yn gallu adnabod rhagenwau rhywun (na’u rhyw) wrth edrych arnynt. Yn y brifysgol, rydym yn cysylltu ag amrywiaeth o staff a myfyrwyr yn ddyddiol, rhai sydd yn draws ac yn genderqueer, efallai heb wybod. Mae gwisgo bathodyn rhagenwau yn ffordd syml ond effeithiol i ddangos parch tuag at ragenwau pobl a’u hunaniaeth rhyw. Mae hyn yn golygu llawer i aelodau o staff traws a genderqueer sydd efallai yn teimlo’n anweledig neu’n ffeindio’n anodd gyda bod yn draws yn y gwaith neu wrth astudio.

Beth yw rhagenw?

Rhagenw personol yw math o enw sy’n cael eu defnyddio i gyfeirio at berson arall yn lle eu henw. Rhagenwau personol cyffredin yw hi, fe/ef neu nhw/eu/hwy.

Er enghraifft:

 • Daeth Sarah a’i ymbarél gyda
 • Gollyngodd Michael ei ffon ef.
 • Roedd Jo yn flinedig felly aethon nhw i’r gwely.

Fel arfer pan mae pobl yn siarad am ragenwau, maent yn cyfeirio tuag at ragenwau personol. Darllenwch ragor yma: https://en.oxforddictionaries.com/grammar/pronouns

Pa wahanol ragenwau sydd i gael?

Yn yr iaith Saesneg, mae rhagenwau personol fel arfer yn dynodi rhyw rywun. Y rhagenwau cyffredin yw:

 • Hi (She/her/hers)
 • Fe/ Ef (He/him/his)
 • Nhw/Eu/Hwy (They/their/theirs)
 • Ze/Hir/Hir

Mae’r rhagenwau uchod sydd â thestun trwm yn cael eu hadnabod fel rhyw-niwtral neu rhyw-cynhwysol, gan nad ydynt yn cysylltu â rhyw. Gall y rhagenwau yma gael eu defnyddio gan bobl sydd â rhywedd nad yw’n ddeuaidd neu genderqueer (mae’r termau yma yn golygu bod rhyw rywun ddim ond yn wryw neu’n fenyw), ond gall hefyd cael eu defnyddio gan bobl sy’n adnabod fel dynion neu fenywod.

Peidiwch byth cyfeirio at rywun fel “it” neu “he-she” gan fod y termau yma’n niweidiol ac yn dad-ddyneiddio.

Nad yw’r gair ‘nhw’ yn cyfeirio at grŵp o bobl?

Nid o reidrwydd – gall ‘nhw’ cyfeirio at berson unigol, naill ai oherwydd nad ydych yn gwybod eu rhyw, oherwydd nad ydych eisiau enwi unigolyn priodol neu oherwydd dyma’r rhagenw maent yn cysylltu â. Er enghraifft:

 • Rydw i wedi colli galwad ffôn; gadawon nhw ddim neges.
 • Dwi’n teimlo os yw rhywun yn gwneud gwaith da, dylen nhw gael clod.
 • Roedd Robin yn rhedeg yn hwyr oherwydd bod eu gar wedi torri i lawr.

Mae ‘nhw’ unigol yn cael ei ystyried yn gywir.

Pam fod yn bwysig i barchu rhagenwau pobl?

Nid ydych wastad yn gallu adnabod rhagenwau rhywun (na’u rhyw) wrth edrych arnynt. Yn y brifysgol, rydym yn cysylltu ag amrywiaeth o staff a myfyrwyr yn ddyddiol, rhai sydd yn draws ac yn genderqueer, efallai heb wybod. Mae gofyn a defnyddio rhagenwau rhywun yn un o’r ffyrdd symlaf i ddangos parch tuag at eu hunaniaeth rhyw. Pan bod rhywun yn cael eu cyfeirio gyda’r rhagenw anghywir, gall wneud iddynt deimlo wedi amharchu, yn annilys, wedi’i ddiswyddo, wedi’i ddieithrio, neu’n ddysfforig.

Sut alla i ofyn pa ragenwau maent yn defnyddio?

Ceisiwch ofyn: “Pa ragenwau rydych yn defnyddio?” neu “A wnei di atgoffa mi pa ragenwau rwyt yn defnyddio?” Gall teimlo’n anghyfforddus yn gyntaf, ond nid yw mor wael â gwneud rhagdybiaeth niweidiol.

Os rydych yn gofyn fel rhan o ymarferiad cyflwyno ac eisiau esbonio’n gyflym beth yw rhagenwau rhyw, gallwch geisio rhywbeth fel hyn: “Dywedwch wrthon ni eich enw, lle rydych yn dod o a’ch rhagenwau. Mae hyn yn golygu y ragenwau rydych yn defnyddio i gyfeirio at eich hun. Er enghraifft, John ydw i, rydw i o Abertawe a dwi’n defnyddio’r rhagenwau fe/ef.”

Beth os rydw i’n gwneud camgymeriad?

Mae’n iawn! Mae pawb yn gwneud gwall pob hyn a hyn. Y peth orau i wneud os rydych yn defnyddio’r rhagenw anghywir yw dweud rhywbeth yn syth megis, “Sori, roeddwn yn golygu dweud (rhagenw)”. Os ydych yn sylweddoli ar ôl, ymddiheurwch yn dawel ac anghofiwch amdano.

Peidiwch ailadrodd pa mor wael rydych yn teimlo am wneud camgymeriad gan eich bod yn gallu gwneud i’r person oedd wedi cael ei gamgymryd i deimlo’n lletchwith ac yn gyfrifol i’ch cysuro.

Beth os rydw i’n clywed rhywun arall yn gwneud camgymeriad?

Gallwch glywed un o’ch cyd-weithwyr neu fyfyrwyr yn defnyddio’r rhagenw anghywir ar gyfer rhywun. Ym mron pob achos, mae’n addas i’w cywiro’n dawel heb godi rhagor o gywilydd ar yr unigolyn sydd wedi cael ei gamgymryd. Mae hyn nyn golygu dweud rhywbeth megis, “Mae Alex yn defnyddio’r rhagenw hi” ac yna symud ymlaen.

Os mae rhywun yn cael ei gamgymryd drosodd a throsodd, gall fod yn addas i ofyn iddynt ym mhreifat a dweud rhywbeth megis, “Roeddwn wedi sylwi dy fod yn cael ei gyfeirio ato gyda’r rhagenw anghywir a dwi’n deall gall hyn fod yn niweidiol iawn. A fydd ots gennyt fy mod i’n hatgoffa’r person yma am dy ragenwau?” Efallai ni fyddant eisiau i chi ymyrryd ond mae’ch ystyriaeth yn meddwl llawer iddynt.

Eisiau bathodyn rhagenw eich hun? Cysylltwch â Cath ar lgbtplus@abertawe.ac.uk

[:en]Why I wear my inclusivity badge[:cy]Pam rydw i’n gwisgo fy mathodyn Cynwysoldeb[:]

[:en]Six people from different ethnic backgrounds holding each others wrists

When I first arrived at Swansea University, inclusive practice and diversity were just aspects that I aspired to embed within my pedagogy. I realized that I had lots to learn. The more learned, the more I realized that this would be very developmental and that I would always be learning. The best part of this process was that the learning was a shared experience, rather than simply reading and applying the things that I found. I was networking with colleagues and students, not just from Swansea University, but from other universities and outside agencies too. It was refreshing not to be working alone, I found being a lecturer was often a lonely job and opportunities to share pedagogic practices were rare. My role in SALT, however, has allowed me to reach all areas of Swansea University tapping into the expertise we have at our fingertips. Initially, I struggled to find these resources, as many of our colleagues are not too good at bragging about the excellent things that they do. So, once I found them I decided to share them. Which is why I developed three things:

First was the Swansea University Support mind map, which has links to all the main areas for staff and student support. From these links you should find anything that you might need to help you or your learners in matters of inclusivity.

The second was a platform to share ideas, so I created this blog. I hoped that it would become a vehicle sharing best practice, case studies, new reports and up to date policies. It is still early days, but here’s hoping!

The third thing I did was to turn the PG Cert tHE Inclusivity patch into an all staff CPD module. Now, the material I had collected and adapted to Swansea, is being shared to all staff, not just early career lecturers. Obviously, if you are reading this post you will of course know all about the module. So, your job is to add to the material and share good practice that you find. Good luck on your Inclusivity Journey, ask about a badge!

[:cy]Six people from different ethnic backgrounds holding each others wrists

Pan gyrhaeddais ym Mhrifysgol Abertawe yn gyntaf, roedd ymarfer cynhwysol ac amrywiaeth ond yn agwedd roeddwn yn dyheu i gynnwys o fewn fy mhedagogeg. Sylweddolais fod llawer gyda mi i ddysgu. Y mwy roeddwn i’n dysgu, y mwy roeddwn i’n sylweddoli byddai hwn yn ddatblygiadol iawn a byddwn wastad yn dysgu. Y rhan orau o’r broses yma oedd bod y dysgu yn brofiad a rennir yn hytrach nag ond darllen a gweithredu’r hyn ddysgais i. Roeddwn yn rhwydweithio â chyd-weithwyr a myfyrwyr nid yn unig o Brifysgol Abertawe ond o Brifysgolion arall ac asiantaethau allanol hefyd. Roedd yn braf i weithio gydag eraill a dim ar ben fy hun. I mi, roedd bod yn ddarlithydd yn swydd unig ac roedd cyfleoedd i rannu ymarferion pedagogeg yn brin. Mae fy rôl yn SALT wedi galluogi i mi gyrraedd holl feysydd Brifysgol Abertawe gan ddarganfod yr arbenigedd sydd gennym yma. I ddechrau, cefais drafferth i ddarganfod yr adnoddau yma gan fod llawer o’n cyd-weithwyr yn dda am beidio brolio am y pethau arbennig maent yn gwneud. Felly, unwaith i mi ddarganfod nhw, penderfynais rannu nhw a dyma’r rheswm i mi ddatblygu tri pheth:
Y peth cyntaf oedd map meddwl Cymorth Prifysgol Abertawe, sydd â dolenni i’r prif ardaloedd ar gyfer cymorth i staff a myfyrwyr. O’r dolenni yma dylech ddarganfod popeth sydd angen i’ch helpu chi neu’ch myfyrwyr ym mater cynwysoldeb.

Yr ail beth oedd platfform i rannu syniadau , felly creais y blog yma. Gobeithiais byddai’n lle er mwyn rhannu ymarfer gorau, astudiaethau achos, adroddiadau newydd a pholisïau cyfoes. Mae o hyd yn ddyddiau cynnar ond mae gennym obaith.
Y trydydd peth gwnes i oedd newid patsh Cynwysoldeb TUAAU i mewn i fodiwl Datblygiad Parhaus Proffesiynol i holl staff y Brifysgol. Yn awr, mae’r adnoddau rydw i wedi casglu ac addasu ar gyfer Abertawe yn cael eu rhannu i’r staff i gyd, nid ond darlithwyr gyrfa gynnar. Yn amlwg, os rydych yn darllen hwn byddwch yn gwybod i gyd am y modiwl. Felly, eich swydd chi yw ychwanegu adnoddau ac i rannu arfer da rydych yn darganfod. Pob hwyl ar eich Siwrnai Cynwysoldeb, gofynnwch am fathodyn!

[:]

[:en]Inclusive Swansea[:cy]Abertawe Cynhwysol[:]

[:en]As a member of the ISS Inclusivity group, I have been working with colleagues on developing ways to promote and recognize the excellent work that Swansea staff is doing for Equality Diversity & Inclusion (EDI).4 different coloured semi-circles surrounding a circle, arranged in a square. Hoping to depict outward-facing unity and also representing round peg in a square hole!

We created an Icon, which we felt represented inclusion,  and have had badges made and t-shirts on the way with the logo on which you may see some staff wearing. If you do please ask about them!

We have begun developing a process for awarding badges, both digital and physical, it is in its early stages at the moment, but it is growing! To learn more about the badges ask someone wearing a badge or join the CPD Inclusivity Module on Blackboard (https://salt.swan.ac.uk/bite-size/inclusivity-cpd/).  To receive a badge you will need to evidence your engagement with Inclusivity here at Swansea Uni. It may be by participating in some CPD of your own, attending some EDI training or it could be by promoting awareness and supporting students or colleagues in some way.

You will need to evidence your engagement and by providing an overview of what you have been doing.  We ask that your writing is shared to that others may learn from your experiences. This can be on the Library Blog (please contact Library Services: customerservice@swansea.ac.uk), the SALT blog (contact salt@swansea.ac.uk) or on the CPD Inclusivity module in Blackboard (for Access https://salt.swan.ac.uk/bite-size/inclusivity-cpd/).

ISS Inclusivity Group[:cy]Fel aelod o grŵp Cynwysoldeb GGS, rydw i wedi bod yn gweithio gyda chyd-weithwyr ar ddatblygu ffyrdd i hybu ac adnabod y gwaith arbennig mae staff Abertawe yn gwneud ar gyfer Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiad (EDI).

Rydym ni wedi creu eicon, roedden ni’n teimlo ei fod yn cynrychioli cynhwysiad. Rydym ni wedi cael bathodynnau i’w greu ac mae yna grysau t ar y ffordd gyda’r logo arnynt, efallai welwch rhai staff yn eu gwisgo. Os ydych, gofynnwch iddynt amdano!
Rydym wedi dechrau datblygu proses ar gyfer gwobrwyo bathodynnau, yn ddigidol ac mewn person, mae’n dechrau tyfu, ond mae o hyd yn y camau cynnar. I ddarganfod rhagor am y bathodynnau, gofynnwch i rywun sy’n gwisgo un neu ymunwch â’r Modiwl Datblygiad Proffesiynol Parhaus Cynwysoldeb ar Blackboard https://salt.swan.ac.uk/cy/bite-size/inclusivity-cpd. I gael bathodyn bydd angen i chi ddangos tystiolaeth o’ch ymrwymiad gyda Chynwysoldeb yma ym Mhrifysgol Abertawe. Efallai trwy gymryd rhan mewn Datblygiad Proffesiynol Parhaus eich hun, mynychu hyfforddiant EDI neu gall fod wrth hybu ymwybyddiaeth a chefnogi myfyrwyr neu gyd-weithwyr mewn rhyw ffordd.
Bydd angen i chi ddangos tystiolaeth o’ch ymrwymiad a darparu trosolwg o beth rydych wedi bod yn gwneud. Rydym yn gofyn bod eich tystiolaeth yn cael eu rhannu fel bod pobl eraill yn gallu dysgu o’ch profiadau. Gall hwn fod ar Blog y Llyfrgell (cysylltwch â Gwasanaethau’r Llyfrgell: customerservice@abertawe.ac.uk), Blog SALT (cysylltwch â salt@abertawe.ac.uk) neu ar fodiwl Datblygiad Proffesiynol Parhaus Cynwysoldeb ar Blackboard (am fynediad https://salt.swan.ac.uk/cy/bite-size/inclusivity-cpd)

Grŵp Cynwysoldeb GGS[:]

SAILS Community of Practice for staff supporting students with disabilities

[:en]Image of students on the beach from SAILS websiteI recently attended a SAILS community of practice meeting for staff supporting students with disabilities. I attend these meeting regularly, and they are open to all staff interested in developing a more inclusive practice. I attend not only for my own CPD, but also to offer any support that I feel that we here at SALT, and in fact, colleagues elsewhere on campus, can provide.  It was a great opportunity in itself to meet other people who strive to support others as they learn and teach.  I recommend that you attend every so often to keep yourselves up to date with current developments, initiatives, and processes. Remember that inclusivity is a journey, not a destination and that we can all be better at what we do.

Today I was asked to complete a feedback questionnaire, and to add my comments and suggestions. I was asked ‘What might I do as a result of this meeting?’.  We have all put this type of question on our feedback forms, but it struck me that I hadn’t thought about what I would be doing, other than selfishly enjoying its fruitfulness!  So I was duly prompted to share what I had gained from the session.  My main takeaway is that you shouldn’t take departmental titles at their face value in terms of what they can offer you. Take the Transcription Center for example. They provide an amazing service to support people with a visual impairment, (not only for Swansea University students and staff either) see their web page for details of their breadth. As well as giving an overview of what her department does, Tina also gave advice and guidance on how best to support all our students and colleagues when we communicate with them, by considering the methods we use and by making small changes to our practices. (See the guide below for details.)

Here are the papers that were shared at the meeting and the links to the departments presenting. Enjoy!

STAS-Presentation- COP 26-04-2018 Link to their Website: https://myuni.swan.ac.uk/myuni-academic-study-services/cas/stas/

SUTC ppt SAILS 26.04.2018 by Tina Weber. Link to their Website: http://www.swansea.ac.uk/library/using-the-library/sutc/

Managing Distressed Students 18-04-18 by Nigel Mason. Link to their Website: http://www.swansea.ac.uk/wellbeing/autistic_spectrum_conditions_service/

Please let me know what you think, and if there is anything that I can help with in terms of signposting for various support systems, please get in touch: m.j.jack@swansea.ac.uk, or take a look at the CDP Inclusivity patch on Blackboard by clicking the images below and following the instructions guides.  You should also take a look at the SAILS website here: http://sails.swan.ac.uk/


[:]

[:en]Looking for inspiration in your teaching?[:]

[:en]A while ago, I came across a website (via twitter, incidentally) called Learning Wheel.  This particular site is a community site where you can collaborate and share resources or technology that can be used to enhance your teaching or professional development.

Each wheel is split into 4 sections and each section has a series of ‘spokes’.  To quote Learning Wheel themselves:

“LearningWheel is a model of digital pedagogy designed to enhance learning and develop digital literacy skills. It has several unique layers:

 1. Visual pedagogically informed tool
 2. Created by practitioners for practitioner
 3. Categorised in to four pedagogic ‘modes of engagement’
 4. Can be ‘Resource’ specific
 5. Can be ‘Contextualised’ to a subject area
 6. Can be ‘level’ specific
 7. Promote free and accessible digital resources
 8. Collaborative approach
 9. International perspective
 10. Scalability: flexible and adaptable”

There are two that stand out particularly for SALT, and one of these are in the subject resources and is aimed at the trainee teacher, although it’s just as useful for practising teachers too:

http://learningwheel.co.uk/2016/05/trainee-teacher/

The other can be found in the resources section, and is focussed on Assistive Technologies:

http://learningwheel.co.uk/2016/06/assistivetech-twitter/

There are lots of subject specific wheels too, so have a look.  You may find some useful resources for your discipline!  If you feel you can create one, then there is an option to be the captain of your own learning wheel.

As with all collaborative resources, the resources contained within each of these learning wheels are not necessarily used by Swansea University, but if you are interested in any of these tools and want to know more then SALT would be more than happy to look at some of these with you and suggest alternatives where possible.

If you do use some of these learning wheels, please share it with @learningwheel and also with @susaltteam or contact SALT so that we can promote the good work that is going on, not just in Swansea but further afield.

 

 

 [:]