Challenging times or just an opportunity? | Cyfnod heriol neu gyfle yn unig?

Professor Martin Stringer was born in Tanzania educated in the North of England and currently the Senior Pro-Vice-Chancellor for Education at Swansea UniversitySouth West Wales. Martin has been in higher education for just over 20 years and in his own words, he joined the profession, primarily through the love of teaching. He affirms that, the engagement with students, challenging their assumptions, and watching their growth in critical skills and knowledge, continues to give him a buzz. Leaving the University of Birmingham in 2015, Professor Stringer joined Swansea University as a Pro-Vice-Chancellor, where he has the massive responsibility for learning and teaching and student experience. He continues to place, increasing student voice and putting students at the centre of all decisions around learning and teaching, and their welfare, at the heart of what he does. The concept of interdisciplinary work and inclusivity is threaded through all the successful projects Martin has been involved in, from his theological work to his responsibilities in his current role as Pro-Vice-Chancellor for education at Swansea. In this episode, Martin talks to us about some of these things.

Transcript

Martin Stringer

Ganed Yr Athro Martin Stringer yn Nhanzania a addysgwyd yng Ngogledd Lloegr ac ar hyn o bryd yr Uwch Ddirprwy Is-ganghellor Dros Addysg ym Mhrifysgol Abertawe De Orllewin Cymru Mae Martin wedi bod mewn addysg uwch ers ychydig dros 20 mlynedd ac yn ei eiriau ei hun, ymunodd â’r proffesiwn, yn bennaf drwy gariad at addysgu. Mae’n cadarnhau, mae’r ymgysylltu â myfyrwyr, herio eu rhagdybiaethau, a gwylio eu twf mewn sgiliau a gwybodaeth feirniadol, yn parhau i roi gwefr iddo. Gan adael  Prifysgol Birmingham yn 2015, ymunodd yr Athro Stringer â Phrifysgol Abertawe fel Dirprwy Is-ganghellor, lle mae ganddo’r cyfrifoldeb enfawr dros ddysgu ac addysgu a phrofiad myfyrwyr. Mae’n parhau i osod, cynyddu llais myfyrwyr a rhoi myfyrwyr wrth wraidd pob penderfyniad ynghylch dysgu ac addysgu, a’u lles, wrth wraidd yr hyn y mae’n ei wneud. Mae’r cysyniad o waith rhyngddisgyblaethol a chynwysoldeb yn cael ei edafu drwy’r holl brosiectau llwyddiannus y mae Martin wedi bod yn ymwneud â’u gwaith diwinyddol, o’i waith diwinyddol i’w gyfrifoldebau yn ei rôl bresennol fel Dirprwy Is-ganghellor dros addysg yn Abertawe. Yn y bennod hon mae Martin yn siarad â ni am rai o’r pethau hyn.


Trawsgrifio

[:]

One thought on “Challenging times or just an opportunity? | Cyfnod heriol neu gyfle yn unig?

Leave a Reply