[:en]Feedback Journals – Engaging with the Feedback Process [:cy]Cofnodion Adborth – Gweithio gyda’r Broses Adborth [:]

[:en]
'Feedback' with speech bubbles to illustrate dialogue

Focus on Feedback

Our Pro-Vice Chancellor for Education, Professor Martin Stringer,  recently announced Swansea University’s Learning and Teaching Strategy for the next five years.

Swansea University Learning and Teaching Strategy 2019-24

In order to achieve the six objectives outlined in the strategy, our curriculum will embed certain characteristics. Among them is a pledge to improve the effectiveness of assessment and feedback methods for staff and students at Swansea University. This is one of many key factors in achieving our centenary commitments, by working in partnership to deliver our ‘Swansea Graduate’ goals.

Over the past two years, SALT’s ‘Seven Characteristics of a Good University Teacher’ CPD programme has featured examples of best assessment and feedback practice. Not only giving prompt feedback (as in Chickering and Gamson’s principle of good practice) but effective feedback that students and staff engage with, and which is applied to ongoing work in order to make progress.

7Cs Seminar: Feedback Journals 

One popular SALT ‘7Cs’ seminar was presented by Swansea’s new Dean of Assessment, Dr Joanne Berry (COAH), during which the following questions were addressed:

 • Why don’t students engage with their feedback?
 • How can staff provide good feedback that is specific, read, understood, engaged with, reviewed and applied?
 • What tools can be utilised in this process?
 • How can staff and students think about and reflect on feedback together, to move forward?
 • How can staff see where students think they are, where they actually are, and identify ways in which they can be helped to make progress?
 • How can help be targeted?
 • How can we develop strategies for improvement?

Dr Berry’s ‘Feedback Journals’ became a focus for reflection and meaningful discussions in academic mentorship meetings, with anticipated and unanticipated results.

Learn more about the development, use and outcomes of Feedback Journals by watching this 32-minute video:

SALT TV: Feedback Journals and the 7 Characteristics of a Good University Teacher

If you are a member of Swansea University teaching staff and have any questions or require support with your feedback strategies, the SALT team are happy to discuss your support requirements and signpost you to other helpful resources.

Or, if you would like to share a feedback strategy that has worked well for you and your students, I would love to hear from you. Feel free to contact me via any of the methods below:

Email: r.e.ellis@swansea.ac.uk

Tel: 01792 604302

Twitter:  @rhianellis3[:cy]Adborth gyda swigod siarad i ddarlunio sgwrs

Cyfieithwyd gan Natalie Morgan

Canolbwyntio ar Adborth

Fe wnaeth ein Dirprwy Is-ganghellor (Addysg) Yr Athro Martin Stringer cyhoeddi Strategaeth Dysgu ac Addysgu Prifysgol Abertawe, ar gyfer y pum mlynedd nesaf.

Strategaeth Dysgu ac Addysgu Prifysgol Abertawe

Er mwyn i ni gyflawni’r chwe amcan yn ein strategaeth, bydd ein cwricwlwm yn mewnosod nodweddion penodol. Ymhlith y rhain, mae yna wystl i wella effeithlonrwydd o ddulliau asesiad ac adborth ar gyfer staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe.

Dros y ddwy flynedd diwethaf, mae rhaglen DPP (CPD) SALT o ‘Saith Nodwedd o Athro Brifysgol Dda’ wedi cynnwys esiamplau o ymarferion gorau asesiad ac adborth. Nid ond rhoi adborth prydlon (fel yn egwyddor o ymarfer da Chickering and Gamson) ond adborth effeithiol mae myfyrwyr yn gallu defnyddio a chymhwyso i’w gwaith er mwyn gwneud datblygiad.

Seminar 7C: Cofnodion Adborth

Roedd un seminar ‘7C’ SALT poblogaidd gaeth ei gyflwyno gan Ddeon o Asesiad newydd Abertawe, Dr Joanne Berry (Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau), yn ystod y seminar, cyfeiriwyd at y cwestiynau canlynol:

 • Pam nad yw myfyrwyr yn defnyddio eu adborth?
 • Fel gall staff rhoi adborth da sydd yn sbesiffig, cael ei ddarllen, cael ei ddeall, defnyddio, adolygu a gweithredu?
 • Pa dulliau gall cael eu ddefnyddio yn y broses yma?
 • Sut gall staff a myfyrwyr meddwl am ac adlewyrchu ar adborth gyda’i gilydd, er mwyn symud ymlaen?
 • Sut gall staff ddarganfod ble mae myfyrwyr yn meddwl eu bod nhw, ble ydyn nhw mewn gwirionedd, a chanfod dulliau i’w cynorthwyo i wneud datblygiad?
 • Sut gall cymorth cael ei dargedu?
 • Sut gallwn datblygu strategaethau ar gyfer gwellhad?

Fe ddaeth ‘Cofnodion Adborth’ Dr Berry yn ffocws ar gyfer adlewyrchiad a thrafodaethau defnyddiol mewn cyfarfodydd mentora academaidd, gyda chanlyniadau a ragwelir/ni ragwelir.

Dysgwch ragor am y datblygiad, defnydd a chanlyniadau o’r Cofnodion Adborth gan wylio’r fideo yma sy’n 32 munud o hyd:

https://videostream.swansea.ac.uk/View.aspx?id=33322~5a~RT8NCzzKsY

Os rydych yn aelod o staff dysgu Prifysgol Abertawe a bod gennych gwestiynau neu eisiau cymorth gyda’ch strategaethau adborth, bydd tîm SALT yn hapus i drafod eich gofynion cymorth ac i ddangos adnoddau defnyddiol i chi.

Neu, os hoffech rhannu strategaeth adborth sydd wedi gweithio’n dda i chi a’ch myfyrwyr, hoffwn glywed oddi wrthoch. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o’r dulliau isod:

E-bost: r.e.ellis@abertawe.ac.uk 

Ffon: 01792 604302

Trydar: @rhianellis3

Cymraeg: Natalie.morgan@abertawe.ac.uk[:]

Leave a Reply