[:en]Celebrating 500 Fellows at Swansea University – the ‘accidental’ academic[:cy]Dathlu 500 Cymrawd ym Mhrifysgol Abertawe – Rwy’n academydd ‘damweiniol'[:]

[:en]

 

 

Professional recognition is important in any industry, and HE is no exception.

About you

My name is Catherine Groves. I am an ‘accidental’ academic, who came to HE about 8 years ago, from a career in senior management in the third sector. I am a Chartered Occupational Psychologist and have been teaching at Swansea School of Management two years ago. I am Programme Director for undergraduate programmes in Business and Marketing.

Why did gaining Fellowship recognition matter to you? Why apply?

I achieved my Fellowship recognition about five years ago in my previous institution, and found it to be an empowering and thought-provoking process. It definitely helped me to understand more about what worked with my students and why. On coming to Swansea, my Fellowship of the HEA definitely made me more employable.
Since my appointment, I have taken up the Programme Director role, and this has required to me to provide some leadership within the school. The School of Management had very few Senior Fellows at that time, and so I felt that applying for Senior Fellowship would demonstrate how important professional recognition was.

What did you “glean” from the process of preparing an application with reference to the UK PSF?

The process made me explore my profession much more closely. In order to make my application, I needed to discipline myself to re-engage with reading and research, things which often fall off the agenda when you are busy teaching.

How it has impacted the way in which you think about educating learners in the Higher Education environment?

I feel that I am now a more ‘educated’ educator, and am better able to provide guidance and support to my colleagues within the department. I have a better strategic grasp of my profession.

What is the most important element of the UKPSF in your opinion?

They are all important and one supports the others.

What were good parts of the application process? What things were more challenging?

The good parts: Completing my application really made me notice what I was doing well, and think more deeply about the transferable skills that I brought to my profession and used every day.

The challenging parts: I have to say that the process felt quite torturous, and the platform we had to use for the internal application, PebblePad+ was not really fit for purpose. Only one out of the four people from SoM got through at first submission, and if that person had not been me, I am not sure that I would have reapplied.

How you have continued to apply the standards of the UK PSF in your work since gaining that recognition? i.e. maintaining good standing.

I apply those standards every day in my work, and supporting my colleagues.

For someone not sure about applying, what words of encouragement could you offer?

Professional recognition is important in any industry, and HE is no exception. Even though I was already professionally recognised in one discipline, having the HEA Fellowship at whatever level, sets a benchmark for your practice.

What top tips would you offer to someone preparing a Fellowship application – any category?

Give yourself enough time. Think broadly about your experience, not just as an HE practitioner. You will certainly be more skilled than you realise, and taking a ‘whole self’ approach to your reflection will help you to make a deeper connection with your profession.[:cy]

 

Mae cydnabyddiaeth broffesiynol yn bwysig mewn unrhyw ddiwydiant, ac nid yw addysg uwch yn eithriad.

 

Amdanoch chi?

Fy enw i yw Catherine Groves. Rwy’n academydd ‘damweiniol,’ a ddaeth i’r sector addysg uwch tua wyth mlynedd yn ôl o yrfa yn y trydydd sector lle roeddwn yn aelod o dîm uwch-reolwyr. Rwy’n Seicolegydd Galwedigaethol Siartredig ac rwyf wedi bod yn addysgu yn Ysgol Reolaeth Abertawe ers dwy flynedd. Rwy’n Gyfarwyddwr Rhaglenni Busnes a Marchnata Israddedig.

Pam oedd cael cydnabyddiaeth Cymrodoriaeth yn bwysig i chi? Pam gwneud cais?

Cefais fy nghydnabyddiaeth Cymrodoriaeth tua phum mlynedd yn ôl yn fy sefydliad blaenorol, ac roedd yn broses a wnaeth fy ngrymuso a phrocio fy meddwl yn fy marn i. Yn bendant fe’m helpodd i ddeall mwy am yr hyn a oedd yn llwyddiannus gyda fy myfyrwyr a’r rheswm dros hynny. Pan ddes i Abertawe, yn bendant gwnaeth fy Nghymrodoriaeth gyda’r Academi Addysg Uwch fy ngwneud yn fwy cyflogadwy.

Ers cael fy mhenodi, rwyf wedi derbyn rôl Cyfarwyddwr y Rhaglen, ac rwyf wedi gorfod cynnig rhywfaint o arweinyddiaeth yn yr ysgol oherwydd hyn. Prin iawn oedd yr Uwch-gymrodorion yn yr Ysgol Reolaeth ar yr adeg honno, felly roeddwn yn teimlo y byddai gwneud cais am Uwch-gymrodoriaeth yn dangos pa mor bwysig oedd cydnabyddiaeth broffesiynol.

Beth gwnaethoch chi ei “gasglu” o’r broses o baratoi cais i Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU?

Gwnes i ystyried fy mhroffesiwn lawer yn fwy manwl oherwydd y broses. Er mwyn gwneud fy nghais, roedd angen i mi ddisgyblu fy hun i ddechrau darllen a gwneud ymchwil unwaith yn rhagor – sef pethau sydd yn aml yn disgyn oddi ar yr agenda pan fyddwch yn brysur yn addysgu.

Sut mae hyn wedi cael effaith ar y ffordd rydych yn ystyried addysgu dysgwyr yn yr amgylchedd addysg uwch?

Erbyn hyn rwy’n teimlo fy mod i’n haddysgwr llawer mwy ‘addysgedig’ a fy mod i’n well o ran rhoi arweiniad a chymorth i’m cydweithwyr yn yr adran. Mae gennyf afael strategol gwell ar fy mhroffesiwn.

Beth yw’r elfen bwysicaf o Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU yn eich barn chi?

Mae pob un ohonynt yn bwysig ac yn cefnogi ei gilydd.

Beth oedd rhannau da’r broses ymgeisio? Pa bethau oedd yn fwy heriol?

Y rhannau da: Trwy gwblhau’r cais, sylwais yr hyn roeddwn i’n ei wneud yn dda, a meddwl mwy am y sgiliau trosglwyddadwy roeddwn yn eu cynnig i’r proffesiwn ac yn eu defnyddio bob dydd.

Y rhannau heriol: Rhaid dweud bod y broses yn teimlo’n ddirboenus, ac nid oedd y platfform roedd yn rhaid i ni ei ddefnyddio ar gyfer y cais mewnol, sef PebblePad+, yn addas at y diben. Dim ond un o’r pedwar o bobl o’r Ysgol Reolaeth a lwyddodd ar yr ymgais cyntaf, a phe na bawn i wedi llwyddo, nid wyf yn siŵr a fyddwn i wedi ailymgeisio.

Sut rydych chi wedi parhau i gymhwyso safonau Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU yn eich gwaith ers cael y gydnabyddiaeth honno? Hynny yw, cynnal safon dda.

Rwy’n cymhwyso’r safonau hynny yn fy ngwaith bob dydd ac yn cefnogi fy nghydweithwyr.

I rywun nad yw’n siŵr os yw am wneud cais neu beidio, pa eiriau y gallech eu cynnig i’w annog?

Mae cydnabyddiaeth broffesiynol yn bwysig mewn unrhyw ddiwydiant, ac nid yw addysg uwch yn eithriad. Er fy mod i eisoes yn cael fy nghydnabod yn broffesiynol mewn un ddisgyblaeth, mae cael Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch ar ba bynnag lefel, yn gosod meincnod ar gyfer eich ymarfer.

Pa argymhellion y byddech yn eu cynnig i rywun sy’n paratoi cais am Gymrodoriaeth – unrhyw gategori?

Rhowch ddigon o amser i chi eich hun. Meddyliwch yn eang am eich profiad, nid fel ymarferydd addysg uwch yn unig. Yn sicr, byddwch yn fwy medrus nag y byddwch yn sylweddoli, a bydd defnyddio dull ‘cyflawn’ wrth fyfyrio yn eich helpu i gysylltu’n ddyfnach â’ch proffesiwn.[:]

Leave a Reply