[:en]Celebrating 500 Fellows at Swansea – perspectives from the School of Medicine[:cy]Dathlu 500 Cymrawd ym Mhrifysgol Abertawe – Safbwyntiau o’r Ysgol Feddygaeth[:]

[:en]

I began thinking about the fellowship as a thing I should have, but didn’t realise how useful the learning process would be in my teaching design and delivery

 

(Photo: Professor Kerina Jones)

Hi, I’m Kerina Jones and I’m based at the Population Data Science department in the Medical School. I’m the academic lead for information governance and public engagement across Swansea-based initiatives including the Secure Anonymised Information Linkage (SAIL) databank. My work is mainly on Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) about using data about people for research, whilst safeguarding privacy. I’ve been teaching in Swansea for about 10 years. My academic background is in biochemistry and the most recent module I prepared was on the ELSI of applied genomics for the Masters in Genomic Medicine. I particularly enjoyed this as it allowed me to bring my areas of expertise together. As with many people, I began thinking about the fellowship as a thing I should have, but didn’t realise how useful the learning process would be in my teaching design and delivery. If this sounds a bit naïve, it’s because it probably was!

As with the proverbial puppy, the UKPSF standards are not just for your fellowship application! I’d recommend keeping them handy to inform all stages of teaching design, delivery and evaluation

As the timing worked out, I was preparing for my fellowship application at the same time as I was developing my genomics module. I found this very helpful as it prompted me to ensure I thought through all the dimensions and their criteria, and considered how to best incorporate them for the benefit of the learners and good professional practice. As with the proverbial puppy, the UKPSF standards are not just for your fellowship application! I’d recommend keeping them handy to inform all stages of teaching design, delivery and evaluation.

I didn’t find the application process particularly challenging, and you have the option to opt for an oral or written submission. Some disciplines tend to be wordier than others, but a point to remember is that it’s not about the quality of the prose, but the quality of the evidence you present. I found it a positive process and felt well-supported by SALT and my mentor, with constructive feedback from reviewers. I’d encourage you to apply.[:cy]

Fel yn achos llawer o bobl, dechreuais feddwl am y gymrodoriaeth fel rhywbeth y dylwn feddu arno ond nid oeddwn yn sylweddoli pa mor ddefnyddiol y byddai’r broses ddysgu i mi ar gyfer dulliau llunio a chyflwyno fy addysgu. Os yw hyn yn swnio ychydig yn naïf, siŵr o fod dyna oedd y sefyllfa!

 

 

(Llun: Yr Athro Kerina Jones)

Helo, Kerina Jones ydw i ac rwyf wedi fy lleoli yn yr adran Gwyddor Data Poblogaeth yn yr Ysgol Feddygaeth. Fi yw’r arweinydd academaidd ar gyfer llywodraethu gwybodaeth ac ymgysylltu â’r cyhoedd ar draws mentrau a leolir yn Abertawe gan gynnwys y banc data Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw (SAIL). Mae fy ngwaith yn ymwneud yn bennaf â Goblygiadau Moesegol, Cyfreithiol a Chymdeithasol (ELSI) sy’n gysylltiedig â defnyddio data am bobl at ddibenion ymchwil, tra’n diogelu preifatrwydd. Rwyf wedi bod yn addysgu yn Abertawe ers rhyw 10 mlynedd. Mae gennyf gefndir academaidd ym maes biocemeg a bu’r modiwl diweddaraf a luniais yn seiliedig ar ELSI genomeg gymhwysol ar gyfer y rhaglen MA mewn Meddygaeth Genomig. Mwynheais hyn yn fawr oherwydd cefais gyfle i gyfuno fy meysydd o arbenigedd. Fel yn achos llawer o bobl, dechreuais feddwl am y gymrodoriaeth fel rhywbeth y dylwn feddu arno ond nid oeddwn yn sylweddoli pa mor ddefnyddiol y byddai’r broses ddysgu i mi ar gyfer dulliau llunio a chyflwyno fy addysgu. Os yw hyn yn swnio ychydig yn naïf, siŵr o fod dyna oedd y sefyllfa!

Nid yw safonau UKPSF at ddibenion eich cais am gymrodoriaeth yn unig! Byddwn yn argymell eich bod yn eu cadw wrth law er mwyn llywio pob cam o’r gwaith o lunio, cyflwyno a gwerthuso addysgu.

Lluniais fy nghais am gymrodoriaeth ar yr un adeg ag yr oeddwn yn datblygu fy modiwl genomeg. Cefais hyn yn ddefnyddiol iawn oherwydd iddo roi hwb i mi sicrhau fy mod wedi ystyried yr holl ddimensiynau a’u meini prawf a’r ffordd orau o’u cynnwys er budd y dysgwyr ac arfer proffesiynol da. Nid yw safonau UKPSF at ddibenion eich cais am gymrodoriaeth yn unig! Byddwn yn argymell eich bod yn eu cadw wrth law er mwyn llywio pob cam o’r gwaith o lunio, cyflwyno a gwerthuso addysgu.

 

Nid oedd y broses ymgeisio’n ofnadwy o heriol ac mae gennych yr opsiwn o gyflwyno cais ar lafar neu’n ysgrifenedig. Mae rhai disgyblaethau’n tueddu bod yn fwy geiriol nag eraill ond dylech gadw mewn cof mai safon y dystiolaeth a gyflwynir sy’n bwysig, nid ansawdd y rhyddiaith. Cefais y broses yn un gadarnhaol a theimlais fod SALT a fy mentor yn gefnogol iawn gan dderbyn adborth adeiladol gan adolygwyr. Byddwn yn eich annog i gyflwyno cais.[:]

Leave a Reply