[:en]TEL CPD Week – The Story Continues! [:cy]Wythnos TEL DPP – Mae’r stori’n Parhau'[:]

[:en]Shaking hands

May 13th-17th 2019 was TEL CPD week at SALT.

For the first time, we offered three ways to learn more about the pedagogical benefits of technology enhanced learning, in the space of one week: –

 1. TELTALKS19 – a programme of live online talks, using Blackboard Collaborate Ultra
 2. TEL Tools and Types of Learning Padlet – a digital bulletin board of links to a wide range of TEL Tools, aligned to Diana Laurillard’s six learning types, which lie at the heart of UCL’s ABC approach to learning design
 3. 7 Characteristics of Good University Teaching’ Seminar, a face to face session delivered by Dr Nigel Francis, Swansea University School of Medicine. Becoming a Better Teacher: A Flipped Approach’

Here’s a bit more information about each of the above and how you can still be involved. Lots of resources were generated that you can still engage with. Or, you can sign up for related CPD from SALT – see the links at the end of this blog!

TELTALKS19

Our online talks attracted lots of staff keen to learn more about webinar-type technology, who found the morning ‘Taster’ sessions a helpful introduction to the basics.  Many staff then built upon that experience by attending afternoon talks, which were on the following topics.

 • Polling as a Way of Engaging Large Groups
 • Padlet
 • Blended and Flipped Learning
 • Inclusivity and Technology Enhanced Learning

The afternoon talks enabled staff from around the university to come together and learn from one another’s knowledge, expertise and experience. There were lots of probing questions and comments to reflect on, simultaneously encouraging the development of skills in using an online, synchronous communication tool.

We thoroughly enjoyed connecting with Swansea University staff in this way. Sessions were lively, rich in content and varied in nature.

In feedback, our participants were enthusiastic about the possibility of using tools such as Blackboard Collaborate in their own teaching, learning, student and staff communication.

To the question…

‘Would you use webinar technology like this in the future?’

85% of participants said ‘YES’
15% said ‘MAYBE’

 

This word cloud represents how participants thought they could use it.

 

 

If you would like to learn more about using Blackboard Collaborate, accessing our recordings or would like to express interest in taking part in future TELTALKS, please contact SALT Senior Academic Developer & Blackboard Collaborate Pilot Lead Debbie Baff .

Debbie’s Blackboard Collaborate Pilot Padlet contains some more helpful information:

TEL Tools and Types of Learning Padlet

This is still available to engage with. Scroll down each column to learn more about the types of learning and the digital technology tools that can be used alongside or instead of more conventional methods of learning. Contribute by adding comments or posts of your own.

TEL Tools & Types of Learning Padlet

7 Characteristics of Good University Teaching Seminar

Dr Nigel Francis, Swansea University School of Medicine, Becoming a Better Teacher: A Flipped Approach’

This well-attended event was held at A019, the Active-Learning space at The Bay campus, and prompted lots of ‘flipping’ discussion!

Nigel’s first delivery of this seminar (held at SALT in March) is now available to watch.

 

More SALT CPD you might want to know about:

Flipped Learning CPD Module.

Inclusivity CPD Module

7 Characteristics Seminar & Workshop Programme

Postgraduate Certificate Teaching in Higher Education

HEA Fellowship

Blackboard Tests

Open Door Programme

Queries on TEL CPD Week/SALT CPD please contact:  Rhian Ellis r.e.ellis@swansea.ac.uk 01792 604302 or salt@swansea.ac.uk

Twitter @susaltteam #susaltcpd  #TELTALKS19

Also see:

UCL ABC approach to Learning Design Toolkit  

Laurillard, D. Six Learning Types (2002) [:cy]

 

Shaking handsRoedd Mai 13eg – 17eg 2019 yn wythnos TEL DPP yma yn SALT. Am y tro cyntaf, fe wnaethon ni cynnig tair ffordd i ddysgu rhagor am fuddion pedagogeg dysgu trwy dechnoleg, i gyd mewn un wythnos:-

 1. TRAFODAETHAUTEL19 – Rhaglen o drafodaethau byw ar-lein yn defnyddio Blackboard Collaborate Ultra.
 1. Padlet TACLAU TEL a Mathau o Ddysgu – bwrdd bwletin digidol gyda dolenni i amrywiaeth eang o Daclau TEL, wedi alinio i chwe math o ddysgu Diana Laurillard, sydd wrth wraidd ymagwedd ABC UCL at ddylunio dysgu.
 1. Seminar 7 Nodwedd o Athro Brifysgol Dda, sesiwn wyneb yn wyneb gan Dr Nigel Francis, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. ‘Dod yn Athro Gwell: Trosi’r Dosbarth’

Dyma damaid o wybodaeth am bob un o’r uchod a sut gallwch o hyd cymryd rhan. Crëwyd lawer o adnoddau gallwch o hyd defnyddio neu cofrestrwch am DPP perthnasol o SALT – gwelir y dolenni ar ddiwedd y blog yma.

TRAFODAETHAUTEL19

Mae ein trafodaethau ar-lein wedi denu lawer o staff sydd yn awyddus i ddysgu rhagor am dechnoleg math-webinar, fe wnaethon nhw ffeindio’r sesiynau bore ‘blasu’ yn gyflwyniad defnyddiol i’r hanfodion. Fe wnaeth lawer o staff yna adeiladu ar y profiad yna gan fynychu trafodaethau’r prynhawn oedd ar y testunau canlynol.

 • Polau fel ffordd i Atynnu Grwpiau Mawr
 • Padlet
 • Dysgu Cyfunol a Dysgu wedi Trosi
 • Cynwysoldeb a Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg

Fe wnaeth y trafodaethau prynhawn galluogi staff ledled y brifysgol dysgu o wybodaeth, arbenigedd a phrofiad o’i gilydd; roedd yna lawer o gwestiynau a sylwadau i adlewyrchu arno, gan ddatblygu sgiliau yn defnyddio teclyn cyfathrebu ar-lein cydamserol.

Fe wnaethon ni fwynhau cysylltu â staff Prifysgol Abertawe yn y modd yma. Roedd y sesiynau yn fywiog, cynnwys cyfoethog ac yn amrywiol.

Yn yr adborth, roedd ein cyfranogwyr yn frwdfrydig am y posibilrwydd o ddefnyddio taclau megis Blackboard Collaborate yn eu dysgu, addysgu a chyfathrebiad rhwng myfyrwyr a staff.

Wrth ymateb i’r cwestiwn…

‘A fyddech yn defnyddio technoleg webinar fel hyn yn y dyfodol?’

Fe wnaeth 85% o gyfranogwyr dweud ‘BYDDEN’
Dywed 15% ‘EFALLAI’

 

Mae’r cwmwl geiriau yma yn portreadu’r ffyrdd dywedodd cyfranogwyr gallent ragweld eu defnyddio.

 

 

Os hoffech ddysgu rhagor am ddefnyddio Blackboard Collaborate, cael mynediad i’r recordiau neu eisiau dangos diddordeb mewn cymryd rhan mewn TRAFODAETHAUTEL y dyfodol, cysylltwch ag Uwch Ddatblygydd Academaidd SALT ac Arweinydd Peilot Blackboard Collaborate, Debbie Baff 

Mae Padlet Peilot Debbie yn cynnwys fwy o wybodaeth ddefnyddiol.

Padlet Taclau TEL a Mathau o Ddysgu

Mae hwn o hyd ar gael i weithio gyda. Sgroliwch i lawr ar bob colofn i ddysgu rhagor am y mathau o ddysgu a’r dechnoleg ddigidol gellir defnyddio ochr yn ochr neu yn lle’r dulliau confensiynol o ddysgu. Cyfrannwch gan ychwanegu sylwadau neu gofnodion eich hun.

https://padlet.com/susaltysalt/TELTOOLS

Seminar 7 Nodwedd o Athro Brifysgol Dda

Dr Nigel Francis, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, Dod yn Athro Gwell: Trosi’r Dosbarth

Roedd y digwyddiad â chynulleidfa niferus yma yn A019, ystafell Dysgu Weithredol ar Gampws y Bae, roedd yna lawer o drafodaethau ‘trosi’r dosbarth’!

Mae sesiwn gyntaf Nigel o’r seminar yma, gynhaliwyd yn SALT, nawr ar gael i wylio

Diolch enfawr i bawb wnaeth gyfrannu a chymryd rhan yn Wythnos TEL DPP.

Croesawn eich adborth a gobeithio eich gweld gyda hyd yn oed fwy o staff yn rhaglen y flwyddyn nesaf.

Rhagor o DPP SALT efallai hoffech wybod am:

Modiwl DPP Dysgu wedi Trosi

Modiwl DPP Cynwysoldeb

Rhaglen Seminar a Gweithdy 7 Nodwedd

Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg Uwch

Cymrodoriaeth yr AAU

Profion Blackboard

Rhaglen Drws Agored

Am unrhyw ymholiadau ar Wythnos TEL DPP, cysylltwch â Rhian Ellis 01792 604302 neu salt@abertawe.ac.uk

Trydar @susaltteam #susaltcpd #TELTALKS19

Gweler hefyd:

UCL ABC Learning Design Toolkit

Luarillard, D  Six Types of Learning (2002) [:]

Leave a Reply