[:en]Celebrating 500 Fellows at Swansea University – Laura Mason[:cy]Dathlu 500 Cymrawd ym Mhrifysgol Abertawe – Laura Mason[:]

[:en]

“Leadership should be about being a role model and helping and supporting colleagues to think more about their teaching and ways in which they could enhance their practice for their students and themselves.”

“I think it’s important that we value great teaching, and teachers, in HE. For me fellowship is one of the ways that we can show this commitment.”

Tell us about yourself:

I’m Dr. Laura Mason a sport and exercise scientist from the College of Engineering. I came to Swansea as an undergrad in 2000 and never left. I’ve been teaching here since 2005. I became a fellow of the HEA in 2015 just before the Swansea direct application route began and a senior fellow through the SAR written route in 2018.

Why did gaining Fellowship recognition matter to you? Why apply?

Within the College of Engineering I sit in the learning and teaching enhancement centre (LTEC) so I’m committed to trying to enhance the taught experience we offer our students. I think it’s important that we value great teaching, and teachers, in HE. For me fellowship is one of the ways that we can show this commitment.

What did you “glean” from the process of preparing an application with reference to the UK PSF?

Preparing the application is essentially like doing an audit of your teaching and teaching related activities. It’s a very useful experience for that reason, even before you have written a word for the application itself.

How it has impacted the way in which you think about educating learners in the Higher Education environment?

It has opened my eyes to a whole new research area where educating learners is the focus. I read more pedagogic research and think much more about my modules and how I can develop and evaluate them.

What is the most important element of the UKPSF in your opinion – the Areas of Activity, Core Knowledge or Professional Values – or any particular one and why?

The areas of activity are the key (although I couldn’t pick just one!). This is what we actually do in our role as lecturers and is the bread and butter of the UKPSF, just strengthened by the core knowledge and professional values. It’s what you actually do to enhance your teaching and students education!

What were good parts of the application process? What things were more challenging?

The best part about the process is that it gives you the opportunity to really think about your teaching practice and reflect on that element of your career. It’s a really good stock check. It’s a nice opportunity to meet new colleagues from across the university at the preparation workshops too. The most challenging thing for me was the writing style. I never write anything in the first person and found it very difficult to write about myself and my achievements without being overly critical in my reflection.  

How you have continued to apply the standards of the UK PSF in your work since gaining that recognition? i.e. maintaining good standing.

Like most of us I am continuously looking for ways to improve my modules so feel like I am in a cycle of evaluation and change. Being an assessor as part of the Swansea application route keeps the UKPSF fresh in my mind but it also allows me to see some great examples of good practice from other colleges across the university and cherry pick ideas. It’s like a year round SALT conference (but with more paperwork!). Being a HEA fellow also gives you access to some great resources and contacts through Advance HE which has been really useful in continuing to develop and enhance my practice.

For someone not sure about applying, what words of encouragement could you offer?

If you have been teaching in HE for some time you know you have the core knowledge and the chances are that you are doing all the areas activities with professional values underpinning it. So it’s really just about giving yourself time to piece it all together and dig out the evidence to support your application.

What top tips would you offer to someone preparing a Fellowship application – any category?

“Block off some time. Do the self-diagnosis and gather your evidence first”

Block off some time. It’s not an easy thing to do dipping your toe in every now and then particularly as, for many of us, it’s a very different style of writing to our academic research work. Do the self-diagnosis and gather your evidence first so you know what you want to write about where.

What’s the key criterion for you about being a Senior Fellow?

The leadership element is obviously the key change from fellowship but it’s important to remember that leadership in this area isn’t about managing colleagues. Leadership should be about being a role model and helping and supporting colleagues to think more about their teaching and ways in which they could enhance their practice for their students and themselves.

 [:cy]

Dylai arweinyddiaeth gynnwys bod yn fodel rôl a helpu a chefnogi cydweithwyr i feddwl yn fwy am eu haddysgu a’r ffyrdd y gallant wella eu harfer ar gyfer eu myfyrwyr a’u hunain.

Rwy’n credu ei bod hi’n bwysig ein bod yn gwerthfawrogi addysgu, ac athrawon gwych mewn AU. I mi, mae bod yn Gymrawd yn un o’r ffyrdd y gallaf ddangos yr ymrwymiad hwn.

Dywedwch wrthym amdanoch:

Dr Laura Mason ydw i ac rwy’n wyddonydd chwaraeon ac ymarfer corff yn y coleg peirianneg. Des i Abertawe fel myfyriwr israddedig yn 2000 a dwi heb adael. Rwyf wedi bod yn addysgu yma ers 2005. Des yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch yn 2015 cyn i lwybr cais uniongyrchol Abertawe ddechrau a des yn Gymrawd Hŷn drwy lwybr ysgrifenedig SAR yn 2018.

Pam roedd cael cydnabyddiaeth fel Cymrawd yn bwysig i chi? Pam cyflwyno cais?

Yn y coleg peirianneg rwy’n eistedd yn y ganolfan gwella dysgu ac addysgu (LTEC) felly rwy’n ymroddedig i geisio gwella’r profiad addysgu a gynigir i’n myfyrwyr. Rwy’n credu ei bod hi’n bwysig ein bod yn gwerthfawrogi addysgu, ac athrawon gwych mewn AU. I mi, mae bod yn Gymrawd yn un o’r ffyrdd y gallaf ddangos yr ymrwymiad hwn.

Beth ddysgoch chi o’r broses llunio cais ar gyfer Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU?

Mae paratoi’r cais fel cynnal archwiliad o’ch addysgu a’ch gweithgareddau addysgu. Mae’n brofiad defnyddiol iawn am y rheswm hwnnw, cyn i chi ysgrifennu gair ar gyfer y cais ei hun.

Sut mae wedi cael effaith ar y ffordd rydych yn meddwl am addysgu dysgwyr yn yr amgylchedd Addysg Uwch?

Mae wedi agor fy llygaid i faes ymchwil cwbl newydd lle addysgu dysgwyr yw’r ffocws. Rwy’n darllen mwy o ymchwil addysgeg ac yn meddwl llawer mwy am fy modiwlau a sut gallaf eu datblygu a’u gwerthuso nhw.

Beth yw’r elfen bwysicaf o Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU yn eich barn chi – y Meysydd Gweithgarwch, Gwybodaeth Graidd neu Werthoedd Proffesiynol – neu unrhyw un penodol a pham?

Y meysydd gweithgarwch yw’r rhai allweddol (er nad wyf yn gallu dewis un yn unig!). Dyma’r hyn rydym yn ei wneud yn ein rôl fel darlithwyr a dyma hanfod y Fframwaith, sy’n cael ei gryfhau gan wybodaeth graidd a gwerthoedd proffesiynol. Dyma’r hyn rydych yn ei wneud i wella eich addysgu ac addysg myfyrwyr!

Beth oedd elfennau da’r broses ymgeisio? Pa bethau oedd yn fwy heriol?

Y rhan orau am y broses yw ei bod yn rhoi’r cyfle i chi feddwl o ddifri am eich arfer addysgu a myfyrio ar yr elfen honno o’ch gyrfa. Mae’n ffordd dda o bwyso a mesur pethau. Mae’n gyfle da i gwrdd â chydweithwyr newydd ar draws y Brifysgol yn y gweithdai paratoi hefyd. Y peth mwyaf heriol i mi oedd yr arddull ysgrifennu. Nid wyf byth yn ysgrifennu unrhyw beth yn y person cyntaf ac yn ei chael hi’n anodd iawn i ysgrifennu amdanaf i a fy nghyraeddiadau heb fod yn orfeirniadol wrth fyfyrio.  

Sut ydych chi wedi parhau i gymhwyso safonau Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU yn eich gwaith ers derbyn y gydnabyddiaeth honno? Hynny yw, cynnal y gymeradwyaeth honno.

Fel y rhan fwyaf ohonom, rwyf bob amser yn chwilio am ffyrdd i wella fy modylau, felly rwy’n teimlo fy mod mewn cylch o werthuso a newid. Mae bod yn aseswr fel rhan o lwybr cais Abertawe yn cadw’r Fframwaith yn fyw yn fy meddwl ond mae hefyd yn fy ngalluogi i weld enghreifftiau gwych o arfer da gan golegau eraill yn y Brifysgol a dewis a dethol syniadau. Mae fel cynhadledd gydol blwyddyn Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (ond gyda mwy o waith papur!). Mae bod yn gymrawd yr Academi Addysg Uwch hefyd yn rhoi mynediad i adnoddau a chysylltiadau gwych i chi drwy HE Advance sydd wedi bod yn hynod ddefnyddiol er mwyn parhau i ddatblygu a gwella fy arfer.

I rywun nad yw’n siŵr am ymgeisio, pa eiriau o anogaeth y gallech chi eu cynnig?

Os ydych wedi bod yn addysgu mewn AU am beth amser, rydych yn gwybod bod gennych yr wybodaeth graidd ac rydych siŵr o fod yn gwneud yr holl weithgareddau maes gyda gwerthoedd proffesiynol yn ei ategu. Felly mewn gwirionedd rydych yn rhoi amser i chi’ch hun er mwyn ei roi ynghyd a chanfod y dystiolaeth i gefnogi eich cais.

Pa awgrymiadau y gallech chi eu cynnig i rywun sy’n paratoi cais am Gymrawd – unrhyw gategori?

Neilltuwch amser. Gwnewch yr hunanddiagnosis a chasglu eich tystiolaeth yn gyntaf

Neilltuwch amser. Nid yw’n beth rhwydd i’w wneud nawr ac yn y man ac mae’n wahanol iawn i’n harddull ysgrifennu ein gwaith ymchwil academaidd. Gwnewch yr hunanddiagnosis a chasglu eich tystiolaeth yn gyntaf fel eich bod yn gwybod yr hyn rydych am ysgrifennu amdano.

Beth yw’r prif feini prawf i chi fel Cymrawd Hŷn?

Yr elfen arweinyddiaeth yn amlwg yw’r prif newid o fod yn gymrawd, ond mae’n bwysig cofio nad yw arweinyddiaeth yn y maes hwn yn ymwneud â rheoli cydweithwyr. Dylai arweinyddiaeth gynnwys bod yn fodel rôl a helpu a chefnogi cydweithwyr i feddwl yn fwy am eu haddysgu a’r ffyrdd y gallant wella eu harfer ar gyfer eu myfyrwyr a’u hunain.

 [:]

Leave a Reply