[:en]A day in the life of the LGBT+ officer[:cy]Diwrnod ym mywyd swyddog LHDT+[:]

[:en]LGBTQ+ officers sitting on steps smiling

As the (open place) officer I work with students and staff to improve equality, diversity, and LGBT+ representation. Alongside this I am also in the process of completing my PhD in Economics, researching the role of sexual orientation in the economy. Recently I was honoured to have earned my inclusivity badge due to the work that I have done within the Students Union in terms of pushing inclusivity at the University. I was asked to write a short blog on this, and thought the best way to do so would be to discuss “a day in the life of the LGBT+ officer

I woke up on Friday, had a shower, got dressed, had some avocado and eggs on toast (I’m a millennial I can’t help it) and made my way to Singleton. I decided to work in JC’s, because let’s face it they make the best flat white. Fridays are my day off the PhD and are normally devoted entirely to LGBT+ officer stuff. Being the LGBT+ officer can be very challenging due to it being a voluntary unpaid role which I have to balance alongside the PhD but for me it is the most rewarding thing, as I get to make real change at the University that can have real impact on people’s lives.

So, I opened my laptop, opened my LGBT+ officer email account and (as always) I was unsurprisingly inundated with emails. However, I genuinely enjoyed reading through them. Email number 1;
“Hi Sam, just wanted to let you know that we have an update on the Rainbow Laces campaign: we sold over 150 laces meaning a grand total of over £400 for Stonewall! Congrats! Rainbow Laces was the first campaign that I ran this year. The Rainbow Laces campaign is a Pride in Sports campaign run by Stonewall and I really wanted to introduce it at Swansea University as I myself have struggled with the anxieties of joining sports teams due to a fear of homophobia in sports (I now play Korfball which is super fun and super-inclusive). This year we introduced Rainbow Laces at Swansea University. We asked students to wear these throughout the week to show their solidarity with LGBT+ students and encourage them to feel welcome in joining sports. Next year we hope to encourage students to wear Rainbow Laces at Freshers Fair to signal to students that they will be welcomed within the respective wearers’ sport.

Email number 2; “Hi Sam, just a quick email, I have sent the below”. The email was from Grace Hannaford the Welfare Officer in the Students Union (who has devoted an unimaginable amount of her time to help me run the campaigns that I want to run (I couldn’t have done any of this without her). Grace was letting me know that she had just sent over an email about Bathroom Facilities on Singleton Campus. Me and Grace have been working hard over the past few months to increase the number of Gender-Neutral bathrooms on the Singleton campus. Gender Neutral toilets are important to trans and non-binary students; when speaking to students as part of the consultation one student explained that they often missed lectures due to needing to use the bathroom and not wanting to do so on campus due to the gendered toilets and a fear of being misgendered and this resulting in abuse. Grace and I were sending an email to get an update on how we can improve these facilities, and (hopefully) we will see some changes in the coming months.

Email number 3; “Hey! Here are the promo materials for LGBT+ History Month, hope you like them!”. The email was from the marketing assistant in the Students Union and I have to say the poster was GREAT!!! This year I really wanted to introduce more events in LGBT+ History month as well as a pride style event. With the help of Grace and Russ (the events manager at the SU) we have been able to create a programme of some amazing events (which can be found here; https://www.facebook.com/events/ical/upcoming/?uid=638560602&key=AQDw_lHcd1CJ8aap). One such event is Rainbow Grow; an event where we will be giving out potted rainbow chard to students and staff to encourage sustainability as well as raise awareness of LGBT+ history month (Rainbows; get it?). We have also introduced an interactive exhibition in both JC’s and Tafarn Tawe. The exhibit involves writing on a heart a response to the question “Pride is important because?” SUSU Pride will take place on 22nd February and is set to be a super packed day. Starting in JC’s at 2pm we will have several panel discussions tackling different questions and themes surrounding LGBT+ issues in society today, such as Faith and Sexuality, Trans inclusivity and why it is important, and why PRIDE is still needed. This will be followed by some LGBT+ comedians before a night of Bingo. Yep, that’s right, I am getting students to play Bingo. With a twist though obviously! Bingo Lingo is an “exhilarating, party, raving, mad bingo night” and students love it! So, we will be queering it up a bit, giving some crazy prizes away, and celebrating everything LGBT+ for a night of Bingo at the Refectory.

Email number 4; “Hi Sam, looking forward to seeing you today so we can make some progress on the training” – Damn! Completely forgot that I had that meeting, and it’s in 10 minutes. The meeting was with Mandy Jack (SALT). Mandy and I have been working on a project that we hope will result in a new short film that will highlight the different needs of minority students and encourage staff to be more inclusive in their approach. The film will cover several minorities such as LGBTQIA+ identities, commuter students, Welsh language students, students with disabilities, etc. We hope to have the film ready later this year. The meeting was great; we discussed the project in more detail, decided who we would consult to get some feedback on the script, and set things in motion to move forward with the project. Plus, Mandy gave me my Inclusivity badge, a gesture that highlighted that the work that I was putting into making students and staff that are LGBTQIA+ more comfortable at University was worth it. I now wear my badge with pride, knowing that it signals to both staff and students that I am inclusive, will listen, and will do my best to help them, regardless of who they are, where they come from, or how they identify. Thank you Mandy!![:cy]LGBTQ+ officers sitting on steps smiling

Fel swyddog (lle agored) rydw i’n gweithio gyda myfyrwyr a staff i wella cydraddoldeb, amrywiaeth a chynrychiolaeth LHDT+. Ochr yn ochr â hwn, rydw i yn y broses o gwblhau Doethuriaeth yn economeg, yn ymchwilio rôl tueddfryd rhywiol yn yr economi. Yn ddiweddar, roeddwn i wedi anrhydeddu cael fy mathodyn cynwysoldeb oherwydd y gwaith rydw i wedi gwneud o fewn yr Undeb Myfyrwyr yn nhermau hyrwyddo cynwysoldeb yn y Brifysgol. Gofynnwyd i mi ysgrifennu blog byr ar hwn a feddylies y ffordd orau o wneud hwn oedd trafod diwrnod ym mywyd swyddog LHDT+”.

Dihunais ar Ddydd Gwener, cael cawod, gwisgo a bwyta afocado ac wyau ar dost (rwy’n filflynyddol dwi fethu helpu’r peth) a gwneud fy ffordd i Singleton. Penderfynais i weithio yn JC’s gan ei bod nhw’n gwneud y coffi gwyn fflat gorau, rhaid cyfaddef. Mae Ddydd Gwener yn ddiwrnod bant o’r radd doethuriaeth ac fel arfer yn ymroddedig i’m rôl o swyddog LHDT+. Mae bod yn swyddog LHDT+ yn gallu fod yn heriol iawn gan ei fod yn waith gwirfoddol heb dal rydw i’n gorfod cydbwyso ynghyd y radd doethuriaeth. Ond i mi, mae’n werth chweil gan fy mod yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr yn y Brifysgol sydd yn cael effaith go iawn ar fywydau pobl.

Felly, agorais fy ngliniadur, agor fy nghyfrif e-bost swyddog LHDT+ ac fel arfer roedd yna orlif o e-byst. Ond, wnes i wirioneddol mwynhau darllen drwyddynt. E-bost rhif 1;
“Hello Sam, jyst eisiau rhoi gwybod i ti bod gen i ddiweddariad ar ymgyrch ‘Rainbow Laces’: rydym wedi gwerthu dros 150 o lasys sy’n golygu dros £400 i Stonewall! Llongyfarchiadau!”. ‘Rainbow Laces’ oedd yr ymgyrch gyntaf i mi redeg y flwyddyn yma. Mae ymgyrch ‘Rainbow Laces’ yn ymgyrch wedi rhedeg gan Stonewall ar gyfer ‘Pride in Sport’ ac roeddwn i wir eisiau cyflwyno ym Mhrifysgol Abertawe gan fy mod i wedi brwydro gyda phryderon o ymuno â thîm chwaraeon gydag ofn o homoffobia (rwyf nawr yn chwarae Korfball sydd yn llawer o hwyl ac yn gynhwysol iawn). Y flwyddyn yma fe wnaethon ni gyflwyno ‘Rainbow Laces’ ym Mhrifysgol Abertawe. Fe ofynnon ni i fyfyrwyr wisgo’r rhain yn ystod yr wythnos i ddangos eu hundeb gyda myfyrwyr LHDT+ ac i annog iddyn nhw deimlo croeso i ymuno â chwaraeon. Y flwyddyn nesaf rydym ni’n gobeithio annog i fyfyrwyr i wisgo lasys enfys yn ystod Ffair y Glas (Freshers Fair) i ddangos i fyfyrwyr bydd croeso iddynt o fewn y chwaraeon priodol sy’n gwisgo nhw.

E-bost rhif 2; “Hello Sam, dim ond neges gyflym, rydw i wedi danfon yr isod”. Roedd yr e-bost yma o Grace Hannaford, Swyddog Lles yn Undeb y Myfyrwyr (sydd wedi ymroddi llawer o amser yn helpu fi i redeg yr ymgyrchoedd rydw i wedi eisiau gwneud – ni allaf wedi gwneud hwn hebddi). Roedd Grace yn rhoi gwybod i mi fod hi wedi danfon e-bost ynglŷn â Chyfleusterau Ystafelloedd Ymolchi ar Gampws Singleton. Rydw i a Grace wedi bod yn gweithio’n galed dros y misoedd diwethaf i gynyddu’r nifer o ystafelloedd ymolchi Rhyw-Niwtral ar Gampws Singleton. Mae toiledau Rhyw-Niwtral yn bwysig i fyfyrwyr trawsrywiol a rhywedd nad yw’n ddeuaidd. Wrth siarad â myfyrwyr fel rhan o’r ymgynghoriad fe wnaeth un myfyriwr esbonio ei fod nhw’n aml yn colli darlithoedd gan fod eisiau defnyddio’r tŷ bach ond ddim eisiau defnyddio’r rhai ar y campws oherwydd y toiledau rhyw a’r ofn o gael eu hadnabod gyda’r rhywedd anghywir a hynny’n achosi cam-drin. Roeddwn i a Grace yn danfon e-bost i gael diweddariad ar sut gallwn wella’r cyfleusterau a (gobeithio) welwn newidiadau yn y misoedd i ddod.

E-bost rhif 3; “Helo! Dyma’r adnoddau hysbysebu ar gyfer Mis Hanes LHDT+, gobeithio dy fod yn hoffi nhw!” Roedd yr e-bost o gynorthwyydd marchnata yn Undeb y Myfyrwyr ac mae’n rhaid i mi ddweud roedd y poster yn WYCH!!! Y flwyddyn yma roeddwn i eisiau cyflwyno fwy o ddigwyddiadau ar gyfer mis Hanes LHDT+ yn ogystal â digwyddiad steil ‘pride’. Gyda chymorth Grace a Russ (rheolwr digwyddiadau’r Undeb) rydym wedi gallu creu rhaglen o ddigwyddiadau arbennig (gellir eu darganfod yma; https://www.facebook.com/events/ical/upcoming/?uid=638560602&key=AQDw_lHcd1CJ8aap). Un digwyddiad yw ‘Rainbow Grow’; digwyddiad lle byddwn ni’n rhoi ysgall ddeilen enfys mewn pot i fyfyrwyr a staff i annog cynaladwyedd ynghyd â chynyddu ymwybyddiaeth o fis hanes LHDT+ (enfys; ydych chi’n deall?). Rydym ni hefyd wedi cyflwyno arddangosfa rhyngweithiol yn JC’s a Thafarn Tawe. Mae’r arddangosfa yma yn cynnwys ysgrifennu’ch ymateb ar galon i’r cwestiwn “Mae ‘Pride’ yn bwysig oherwydd?” Bydd ‘Pride’ Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn cymryd lle ar y 22ain o Chwefror ac mae’n edrych fel bydd yn ddiwrnod llawn. Bydd yn dechrau yn JC’s am 2yp, bydd yna nifer o drafodaethau panel yn siarad am gwestiynau a themâu gwahanol sy’n cwmpasu LHDT+ yn ein cymdeithas heddiw; megis Ffydd a Rhywioldeb, cynwysoldeb trawsrywiol a pam ei fod yn bwysig a pam bod o hyd angen ‘PRIDE’. Bydd hyn yn olynol â chomediwyr LHDT+ cyn noson o fingo. Ie, ma’ na’n iawn, dwi’n cael myfyrwyr i chwarae bingo. Gyda thro bach! Mae Bingo Lingo yn “noson bingo bywiol, parti, ynfyd a gorffwyll” ac mae’r myfyrwyr yn dwli arno. Felly, byddwn ni’n rhoi gwobrau allan ac yn dathlu popeth LHDT+ gyda noson o Bingo yn y Ffreutur.

E-bost rhif 4; “Helo Sam, edrych ymlaen at gweld ti heddiw fel gallwn ni gwneud datblygiadau ar yr hyfforddiant” – Damnio! Anghofies i fod gen i’r cyfarfod yna, ac mae e mewn 10 munud. Roedd y cyfarfod gyda Mandy Jack (SALT). Rydw i a Mandy wedi bod yn gweithio ar brosiect a gobeithio creu ffilm fer yn uwch oleuo anghenion gwahanol o’r myfyrwyr lleiafrif ac i annog staff i fod yn fwy cynhwysol yn eu dull. Bydd y ffilm yn ymdrin â nifer o leiafrifoedd megis hunaniaethau ‘LGBTQIA+’, myfyrwyr cymudwyr, myfyrwyr yr Iaith Gymraeg, myfyrwyr gydag anableddau ayyb. Rydym ni’n gobeithio cael y ffilm yma’n barod tua diwedd y flwyddyn. Roedd y cyfarfod yn grêt; fe wnaethon ni trafod y prosiect mewn mwy o fanylder, penderfynu pwy fyddwn ni’n gofyn am adborth ar y sgript ac i ddechrau symud y prosiect ymlaen. Hefyd, fe wnaeth Mandy rhoi fy mathodyn cynwysoldeb i mi, roedd yn ystum a oedd yn tynnu sylw at y ffaith bod y gwaith yr oeddwn i’n ei roi i wneud myfyrwyr a staff sy’n ‘LGBTQIA+’ yn fwy cyfforddus yn y Brifysgol yn werth chweil. Rydw i nawr yn gwisgo’r bathodyn gyda balchder wrth wybod ei fod yn dangos i staff a myfyrwyr fy mod i’n gynhwysol, byddaf yn gwrando a gwneud fy ngorau i helpu, heb ots am bwy ydyn nhw, o ble maen nhw’n dod neu sut maent yn uniaethu. Diolch Mandy![:]

Leave a Reply