My Inclusivity Badge and me …Beth mae’r Bathodyn Cynwysoldeb yn golygu i mi?[:]

What does the Inclusivity Badge mean to me ?

Having received my colourful, new inclusivity badge, I started to reflect what this actually means … sure – being ‘inclusive’ and all that – but what is the actual message behind this rather trendy term?

4 different coloured semi-circles surrounding a circle, arranged in a square. Hoping to depict outward-facing unity and also representing round peg in a square hole!

I started my Swansea University journey as a Transcription Co-Ordinator at the Transcription Centre (or ‘Recording Centre for the Blind’ as it was called then) in 2005 supporting visually impaired students by providing accessible resources such as large print, braille, audio recordings and tactile diagrams. Just looking at the terminology of the previous sentence, you can see how our inclusive agenda has changed. The “Recording Centre for the Blind” is now the Transcription Centre; not just for blind students, but also for sight impaired, partially sighted, dyslexic, dyspraxic and many other students with disabilities which prevent the access of traditional print. The widening of the Copyright Law has of course supported this development. And we are not just “recording”, we are providing a whole range of other accessible resources.

But even back then, in 2005, you would think that this was really inclusive, right? We, the university were making our resources accessible for visually impaired students. Well, yes and no. Sure, we were transcribing material for individual students so that they could access it but what if … wait for it … we would design our resources from the onset so that they required minimum modifications to be accessible for a whole range of different needs?!?

This means moving away from the medical model of disability to the social model, following the principles of universal design, creating multiple format versions in an accessible way so that everybody benefits. If and when we consider accessibility at the design stage, we create resources which don’t just benefit a selected few but everyone. This idea of universal design can and should be extended to our physical and digital environment, our policies and even teaching style.

And this shift is gradually happening at Swansea University, also because the inclusivity agenda is being pushed more, top-down at all levels. Pockets of excellence are growing, we have the wonderful SAILS and SALT teams, we have the ISS Inclusivity Group; professional services are engaged in the conversation and people are willing to listen and act to create a more inclusive environment for learners, educators and staff here at Swansea. And I am very proud to be part of that! I wear the badge and I am looking forward to having my T-Shirt as well!

But, and there is always a but, it’s a journey, we are not there yet and a lot more work, awareness raising and best practice teaching will have to be done! So if you spot me (wearing my rainbow coloured inclusivity badge) out and about and want to know more about accessible design just stop me right there – I am always happy to spread the word![:cy]Beth mae’r Bathodyn Cynwysoldeb yn golygu i mi?


Pan dderbyniais fy mathodyn cynwysoldeb lliwgar, newydd, dechreuais fyfyrio ar beth mae hyn wir yn golygu… wrth gwrs – bod yn ‘gynhwysol’ ac yn y blaen, ond beth yw’r neges tu ôl i’r term yma?

Dechreuais fy siwrnai ym Mhrifysgol Abertawe fel Cydlynydd Trawsgrifio yn y Ganolfan Trawsgrifio (neu ‘Canolfan Recordio i’r Deillion’ fel yr oedd amser hynny) yn 2005 yn cynorthwyo myfyrwyr gyda nam ar y golwg gan ddarparu adnoddau hygyrch megis print mawr, Braille, recordiadau sain a diagramau cyffyrddol. Gan edrych ar y derminoleg o’r frawddeg flaenorol, mae’n amlwg fel mae ein hagenda cynhwysol wedi newid. Mae “Canolfan Recordio i’r Deillion” nawr yn Ganolfan Trawsgrifio; nid ond ar gyfer myfyrwyr dall, ond hefyd ar gyfer y rhai sydd â nam ar y golwg, golwg rhannol, dyslecsig, dyspracsia ac anableddau eraill sydd yn atal mynediad i brint traddodiadol. Mae’r lledu o’r Gyfraith Hawlfraint wedi cefnogi’r datblygiad yma. Nid ydyn ond yn ‘recordio’, rydym yn darparu amrediad eang o adnoddau hygyrch.
Ond, hyd yn oed yn ôl yn 2005, byddech yn credu bod hyn i gyd yn gynhwysol, iawn? Roeddwn ni, y brifysgol, yn gwneud ein hadnoddau yn gaffaeladwy ar gyfer myfyrwyr gyda nam ar y golwg. Wel, ie ac na. Roeddwn ni yn trawsgrifio adnoddau ar gyfer myfyrwyr unigol ond beth os gallent ddylunio ein hadnoddau o’r cychwyn ac ond eisiau man newidiadau ar gael ar gyfer amrywiaeth o anghenion gwahanol?!
Mae hyn yn golygu symud i ffwrdd o fodel meddygol o anabledd i’r fodel gymdeithasol, gan ddilyn egwyddorion o ddyluniad cyffredinol, gan greu nifer o fersiynau mewn ffurfiau gwahanol sydd yn gaffaeladwy fel bod pawb yn elwa. Os a pryd rydym yn ystyried hygyrchedd yn y cyfnod o ddylunio, rydym yn creu adnoddau sudd o fudd i bawb, dim yr ychydig. Mae’r syniad yma o ddyluniad cyffredinol yn gallu cael, a dylid, ymestyn i’n hamgylchedd digidol a chorfforol, ein polisïau a hyd yn oed ein harddull dysgu.
Mae’r shifft yma’n dechrau yn raddol ym Mhrifysgol Abertawe, hefyd oherwydd bod agenda cynwysoldeb yn cael eu hyrwyddo yn fwy ar bob lefel. Mae yna bocedu o ragoriaeth yn tyfu yma, mae gennym ni timau arbennig SAILS a SALT, mae gennym Grŵp Cynwysoldeb GGS. Mae gwasanaethau proffesiynol yn rhan o’r sgwrs ac mae pobl yn fodlon gwrando a gweithredu i greu amgylchedd mwy cynhwysol ar gyfer dysgwyr, addysgwyr a staff yma yn Abertawe. Rydw i’n falch i fod yn rhan o hynny. Rydw i’n gwisgo’r bathodyn ac yn edrych ymlaen at gael fy nghrys-t!
Ond, mae yna wastad ond, mae’n siwrnai, nid ydynt yna eto ac mae yna lawer mwy o waith, codi ymwybyddiaeth ac ymarfer gorau dysgu eisiau gwneud. Felly, os rydych chi’n fy ngweld (yn gwisgo fy mathodyn lliwgar cynwysoldeb) o’r gwmpas ac eisiau gwybod rhagor am ddylunio hyrddych, stopiwch fi – rydw i wastad yn hapus i ledaenu’r neges!

Leave a Reply