[:en]Inclusivity CPD[:cy]DPP (Datblygiad Proffesiynol Parhaus) Cynwysoldeb[:]

[:en]SALT would like to welcome you to our first CPD Byte. We have created a Blackboard course called CPD Inclusivity which is designed to help all teaching and support staff to develop a more inclusive approach to their role. The course contains lots of information about your obligations in terms of the law and Swansea University’s policies regarding provision for the full range of protected characteristics.

The course is under development and therefore we would welcome your ideas and opinions. There is a blog section where members of staff are encouraged to post valuable, up to date information about Inclusive Practice in their particular discipline. We will also be supplementing the online content with workshops. The first one is ‘Being an Inclusive Personal Tutor’, which we are working on at the moment.

I am hoping that the course content itself, and the need to be better at what we do, will be enough motivation to take part in the Inclusivity CPD patch, but I anticipate that badges embed an additional incentive to learn.

The idea is that staff can experience the instructional content, delivered in the module, and then be rewarded with a digital image of a “badge” upon completion. These digital badges can serve as recognisers of certifiable skills.

You may already be enrolled, so look out for the CDP Inclusivity in your Current Modules 1617.  If you can’t see the module, follow the instructions below.

  1. First ensure that you are logged on to Blackboard
  2. Click on http://bit.ly/CPDInclusivity
  3. Click on the “Click Here to Enrol” link
  4. Click on the green + Enrol button on the left
  5. Let Mandy Jack know how you get on m.j.jack@swansea.ac.uk

Image version of the instructions above[:cy]Hoffai Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT) eich croesawu i’ch Beit DPP cyntaf. Rydym wedi creu cwrs Blackboard o’r enw DPP Cynwysoldeb, y’i nod yw helpu’r holl staff addysgu a chymorth i ddatblygu ymagwedd fwy cynhwysol yn eu rôl. Mae’n cynnwys llawer o wybodaeth am eich dyletswyddau yn unol â’r gyfraith a pholisïau Prifysgol Abertawe o ran darpariaeth ar gyfer yr ystod lawn o nodweddion gwarchodedig.

Mae’r cwrs wrthi’n cael ei ddatblygu, felly byddem yn croesawu’ch syniadau a’ch barn. Ceir adran blogio lle anogir aelodau staff i roi gwybodaeth gyfredol werthfawr am Arfer Cynhwysol yn eu disgyblaethau penodol. Byddwn yn ychwanegu at y cynnwys ar-lein drwy weithdai hefyd. Yr un cyntaf yw ‘Bod yn Diwtor Personol Cynhwysol’, yr ydym yn gweithio arno ar hyn o bryd.

Gobeithiaf y bydd cynnwys y cwrs ei hun, a’r angen i wneud yr hyn a wnawn yn well, yn ddigon o ysgogiad i gymryd rhan yn y cwrs DPP Cynwysoldeb, ond rhagwelaf y bydd bathodynnau yn ysgogiad ychwanegol i ddysgu.

Y syniad yw y gall staff brofi’r cynnwys cyfarwyddol, a gyflwynir yn y modiwl, yna cael eu gwobrwyo â llun digidol o fathodyn ar ôl ei gwblhau. Gall y bathodynnau digidol ddynodi sgiliau ardystiadwy.
Mae’n bosib eich bod wedi’ch cofrestru eisoes, felly cadwch lygad am DPP Cynwysoldeb yn eich Modiwlau Cyfredol 1617. Os na welwch y modiwl, dilynwch y cyfarwyddiadau isod.

  1. Yn gyntaf, sicrhewch eich bod wedi mewngofnodi i Blackboard
  2. Cliciwch ar http://bit.ly/CPDInclusivity
  3. Cliciwch ar y ddolen “Click Here to Enrol” link
  4. Cliciwch ar y botwm gwyrdd + Enrol ar y chwith
  5. Dywedwch wrth Mandy Jack sut yr aeth pethau drwy e-bostio m.j.jack@abertawe.ac.uk

An image version of the instructions above[:]

Leave a Reply